Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Misiune. Mărturii. Vieţile SfinţilorNr. vizualizari: 170

Domn si Sfant

Mihai-Alexandru Vladu
Tags: Stefan cel Mare Si Sfant;

 

Domn și Sfânt

Pe a norilor cărări 
Cât cuprinzi cu ochii zări,
Pe al soarelui descânt
Unde șade tot ce-i sfânt,
Printre munții de lumină
Unde toată clipa-i tihnă,
Colo,-n cel din urmă cer,
Stă un voievod stingher
Și se roagă de ispas
C-a sa țară-i de pripas,
Că-i robită de străin
Și se-nchină la vecin,
Nu i-o-ncearcă strămutare
Stă tot între munți și mare,
Are bogăția-n fiare
Și tot sufletu-i o doare
Și tot urlă din țărână
Ca pruncuțul înspre mumă,
Tot doinește spre tărie
Că o-ncearcă moarte vie,
Și-i e limba-ndurerată
Că ai săi nu se deșteaptă,
Și-i e inima zdrobită
Că se vede tescuită
Și se știe încolțită
Și se-aude-ncremenită,
De-ai săi fii e dusă-n jug
Și-i înlănțuită-n drug
Și-o despoaie și de plaur
Și mi-o bat precum un faur
Și mi-l știe de armaș
Pe-al său mândru românaș.
 
Sub coroana-nmiresmată ș-a copacilor splendoare
Șade Ștefan, voievodul, dând trecutului chemare.
Barba-i lungă, precum spicul, se-nfășoară și aleargă
Înhorită-n vânt ce zburdă și se zbenguiește-n șagă.
Din a raiului cetate simte chezășii trecute
Cum se-ncumetă să-l strige, pe pământ să mi-l strămute
Ca, acum, în timpul aspru în galop să se avânte
Peste toată glia sfântă ce-a știut odat’ izbânde.
 
Auzit-a-n crucea nopții plânsete nemângâiate,
Rugăciuni înmurmurate, disperate-nmănuncheate.
Pravili răului stau astăzi doar păreri peste pământ
Și a Domnului grijanie ș-al Său sfânt așezământ,
Nu mai știe tot românul cum să fugă de năluce
Se dezice, printre patimi, de străbuni, de rugi, de cruce,
Îndomnește leatul lumii pe al său tărâm sfios
Ce a străjuit apusul, cu-al său sânge ca prinos.
 
Printre-nmuguriri crescânde și petale făr' de vină,
Peste cărărui arzânde sub ceardacuri de lumină,
Sub un cer ce se-nfășoară pe al raiului ogor
Unde timpul se-nfiripă din al milelor sobor
Trece,-ncet, ducându-și pașii un bătrân bogat în ani
Dară zvelt, cu plete albe și cu ochi ca de zăgani
Și tot ce se vede-n dânsul zburdă dintr-o viață vie
Înhorită în iubire, pe-a pământului chilie.
 
Peste barba colilie ce se-așterne peste piept
Cată ochi peste-mprejururi care-l știu ca pe-un ascet,
Vede ce știa că fi-va de când ruga l-a purtat
Peste-a raiului coline, sub un cer neînstelat,
Vede-un domnitor cum șade printre flori înmiresmate
Care-și cearcă și păzește a gândirilor cetate.
Lasă clipa să-i cuprindă a sa voce cristalină
Și s-așează lângă dânsul, sub lumina cea mai lină.
 
“Sfinte Domn, Măria Ta, iaca gândul ți-oi curma
Ș-oi cerca a te-ntreba, dac-a fi pe voia ta
Cum te lucră-ngândurare ș-a tristeților prinsoare?
Văd în ochii-ți trista zare ș-a nevoilor vâltoare,
Simt cum ochii-ți sunt izvoare de înlăcrimări, fuioare,
Care torc dureri, de-a valma, și nevoie și-ncercare.
Ce-a fi gândul ce te-apasă și te-ntoarnă-n miez de raiuri
Cu privirea ațintită spre pământul plin de graiuri?”
 
„O, iubite cuvioase, cum mă vezi șezând de-o parte,
M-ai cuprins dintr-o privire și mă știi ca și pe-o carte
Ce e scrisă din iubire de pământ și doruri sfinte
Și-i trimisă către râuri ce duc pietre scânteinde
Și-i purtată peste lanuri având spice gălbioare
Și-i durată-n colț de stâncă și e botezată-n mare
Și s-a întocmit pe prispe și ceardacuri de credinți
Și s-a săvârșit în glie, între-a Putnei cruci și sfinți.
 
Ci mi-i sufletul o stâncă ce mă trage spre abisuri
Și-mi întunecă adâncul precum negura din visuri
Că mă știu plăpând în rugă și nu știu cum glas să-i dau
Doar nădejdea mă-ntremează și m-ajută ca să stau
Cu un foc aprins în gânduri și în inimi căpătâi
Cum că neamul ce mi-e vatră fi-va cum a fost întâi,
Știutor de legi și fapte ce se-ncumetă să-nfrunte
Tot ce șade rău în lume ș-al păcatului grăunte.
 
Dar în ochii-ți blânzi, Părinte, văd nădejdi covârșitoare
Văd că veste ai de neamu-mi care stă-ntre munți și mare.
Mult aș vrea să-ți știu a vieții cârmuire ne-ntinată
Căci tot sufletul mă trage și spre ochii-ți vii mă poartă.
Să mă știu acuma, sfinte, curățit de-ngândurări,
Să-ndrăznesc scruta, în taină, ale vieții tale zări
Și să înțelegi, anume, ce mă cearcă-n cugetare
Îți voi izvodi,-n cuvinte, cum trăit-am eu sub soare.”
 

Gânduri despre sfințenie

Scrierea acestor rânduri are ca temei anumite contestații cu privire la sfințenia celui între voievozii noștri Ștefan cel Mare și Sfânt. Departe de a dori să scriu un articol pentru a certa pe cineva dintre aceia care se îndoiesc de sfințenia domnitorului, doresc doar să trag atenția că, o asemenea părere, nu se poate naște decât dintr-o viziune reducționistă asupra sfințeniei, în particular, și a ortodoxiei, în general. Cu alte cuvinte, persoanele în cauză, încercând să explice de ce Ștefan cel Mare nu este sfânt, nu fac altceva decât să exprime ideile unei minți ce s-a autonomizat față de Dumnezeu, practic, își rup cugetarea cu totul de cugetarea lui Hristos. Spun aceasta întrucât Biserica și însăși ortodoxia este expresia vizibilă a cugetării lui Hristos, cugetare care poartă în sine un singur scop pentru fiecare dintre oameni, anume îndumnezeirea.

Nu doresc să intru, sub nicio formă, în aspectele tehnice legate de recunoașterea calității de sfințeniei a cuiva, calitate pe care nu Biserica o oferă, prin organele sale competente, ci Însuși Dumnezeu. Biserica doar recunoaște această calitate în urma unor dovezi de necontestat dintre care nu vreau să enumăr decât două dimensiuni: evlavia poporului față de sfântul respectiv și permanentizarea trăirii acestuia față de reperul Hristos.

Foarte important de înțeles pentru raportarea noastră la Biserică este că noi trebuie să aflăm modul de viețuire al acestuia și descoperirile dumnezeiești despre sfințenia sa. Este foarte important de reținut că, în cadrul dosarului susținerii canonizării oricărui sfânt, depus la organele bisericești competente, există documente extrem de bine redactate, complexe, complete, care evidențiază, susținut de dovezi concludente, toate cele expuse mai sus, față de multe alte dimensiuni avute în vedere cu privire la viața sfântului în discuție. Mai departe, cei care au responsabilitatea de a decide cu privire la soluționarea respectivului dosar, în urma unei verificări și studieri atente a tuturor celor depuse spre susținerea canonizării și, nu în ultimul rând, în stare de post și rugăciune – pentru a putea primi încredințare de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt –, ajung la concluzia respectivă, aceasta fiind voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fie că persoana este declarată sfântă sau nu, decizia Bisericii trebuie respectată și, mai mult decât atât, trebuie primită în inimile noastre și trăită ca atare – indiferent dacă avem sau nu evlavie la sfântul respectiv, întrucât orice gând al nostru aflat în opoziție cu gândul Bisericii, ne aduce într-o stare de neascultare față de Hristos. Unii dintre noi dorim, practic, ca Biserica să își săvârșească rânduielile după voia noastră, aceasta nefiind sub nicio formă, în cele mai multe cazuri, subordonată voii lui Hristos. Atâta vreme cât noi nu ne curățim inima de patimi, cugetarea noastră, ca reflex al rațiunii – putere rațională a sufletului -, nu se poate bucura de a se boteza în cugetarea lui Hristos. În această stare, cugetarea noastră devine modalitate de exprimare a patimilor ce își au sălaș în inima noastră, cu alte cuvinte ale demonilor ce ne ispitesc. În momentul în care noi ne ridicăm împotriva voinței Bisericii – afară de erezie -, mânia și pofta, ca și puteri sufletești iraționale, se manifestă contrar firescului ontologic al omului și nu spre slava lui Dumnezeu.

Nădăjduind că am exprimat cum ar trebui să fie comportamentul ortodoxului față de Biserică, atâta vreme cât dorește a se legitima ca fiind al lui Hristos, voi încerca să reflectez asupra conceptului de sfințenie. Din absolut toate contestările sfințeniei unora sau altora, reiese foarte clar faptul că reprezentarea contestatarilor este că sfințenia se circumscrie unei liste de cerințe care devin condiții de eligibilitate pentru ca cineva să fie trecut de Biserică în rândul sfinților. Cu alte cuvinte, se condiționează sfințenia cuiva de o listă ce trebuie epuizată în sensul unei proceduri de auditare lumească. Aceștia iau în considerare, în general, moralitatea vieții celui ce urmează a fi sfințit. Aceasta este cel puțin o viziune incompletă. Ceea ce ei gândesc ca și moralitate reprezintă, în fapt, puritatea, curățenia viețuirii sfântului respectiv, aceasta fiind o premisă necesară în procesul sfințirii dar, nici pe departe, absolută ca valoare în cadrul procesului. Ceea ce este fundamental în procesul sfințirii este modul de raportare al omului respectiv la Dumnezeu.

În primul rând, oricât de bine ar trăi un om, respectând cerințele pentru a se uni cu Hristos, rămânând până la sfârșitul vieții ascultător rânduielilor Bisericii, nu are nicio asigurare că se va sfinți. Sfințenia este împreună lucrare cu Hristos și se obține numai prin har dumnezeiesc. În acest sens, omul nu poate fi sigur de sfințenie, prin intermediul bunei viețuiri, chiar în acord cu rânduielile Bisericii. Sfințenia este un dar Dumnezeiesc, prin excelență, primit prin har dumnezeiesc, prin Duhul Sfânt, în urma judecății personale. În altă ordine de idei este sfânt cineva care a fost sfințit.

Singurul Sfânt și Izvor al sfințirii fiind Dumnezeu, omul are nevoie, pentru a se sfinți, să se împărtășească de dumnezeire, să se unească cu Hristos. Pentru asta trebuie să își recunoască calitatea de păcătos și nu de drept, să vină către Hristos pentru a se curăți, să înțeleagă ce îi cere Hristos pentru a deveni al Lui și să trăiască după aceste cerințe, toate subsumându-se iubirii. Cine nu acceptă toate acestea, pentru a fi sincer față de sine însuși, trebuie să inverseze toate cuvintele Mântuitorului aflate în Evanghelie, căci acestea nu pot sta împreună cu părerile lor contestatare.

Astfel, în momentul când cineva se îndoiește de sfințenia cuiva declarat astfel de Biserică, practic contestă judecata lui Hristos, declarând că judecata a fost greșită. Încearcă, prin această declarație, să circumscrie mintea și inima lui Hristos, celor ale omului, modul de cugetare și judecată al lui Dumnezeu fiind cu totul diferit de modalitatea noastră de a vedea lucrurile, neputând considera diferențele implicate, întrucât în Hristos s-a unit atât firea umană cât și cea Dumnezeiască, iar firea dumnezeiască nouă ne este inaccesibilă complet ca înțelegere, înțelegând doar parte din lucrarea lui Dumnezeu.

 

Viața Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

Nu mă voi apleca într-un mod deosebit asupra vieții sfântului voievod, prin prisma detaliilor biografice ci voi încerca, cu rugăciunile sfântului, să trec în revistă viața sa într-un asemenea mod care să evidențieze sfințenia sa.

Marele nostru voievod a domnit în Moldova între anii 1457 – 1504, s-a născut din Bogdan Vodă, din neamul Mușatinilor, și din Doamna Oltea Maria, din neamul Basarabilor, și a trăit într-o perioadă extrem de complexă din punct de vedere istoric, cu implicații duhovnicești aprige și de netăgăduit. În acest sens, Sfântul Ștefan cel Mare a fost contemporan cu regi, împărăți și sultani foarte cunoscuți, ale căror ambiții, neținute în frâul duhovnicesc, au pus în mișcare ample schimbări, mai ales în spațiul european. Din aceste motive, Sfântul Ștefan cel Mare a fost nevoit să ducă războaie împotriva Imperiului Otoman, Regatului Poloniei și Regatului Ungariei: „Noi, cu toată puterea noastră pe care ne-a hărăzit-o nouă Dumnezeu Atotputernicul, suntem pururi pregătiţi foarte, cu toată râvna şi îndemnul inimii, să ne luptăm pentru creştinătate, cu toate forţele noastre [...]”[1].

De obicei, atunci când se tăgăduiește sfințenia marelui voievod, una dintre dimensiunile luate în discuție este cea legată de viața sa de familie. Prima precizare ce trebuie făcută atunci când discutăm de cele trei căsătorii ale sale, legiuite de și în sfânta Biserică, este aceea că parte din slujirea unui domnitor față de neamul său este și aceea de a lăsa un urmaș care, cu vrednicie, să îi urmeze la conducerea țării. Această condiție nu ar trebui să țină seama de vremurile aprige în care trăiește un domnitor sau de tragediile ce pot apărea în viața sa de familie. În cazul Sfântului Ștefan cel Mare, aș spune că mai ales din pricina vremurilor vitrege traversate de el și a necazurilor cu care s-a confruntat în viața de familie, această condiție trebuia împlinită: prima soție, Evdochia, din familia cnejilor lituanieni de la Kiev, a trecut la Domnul după patru ani de căsnicie (1463 – 1467); a doua soție, Maria de Mangop, din familia Asanilor Paleologi, a răposat după o căsătorie de cinci ani (1472 – 1477). Dincolo de aceste fapte, cinci dintre copiii săi au trecut la Domnul în timpul vieții domnitorului, rămânând în viață doar Bogdan al III-lea, ca urmaș la tron, fiul din cea de-a treia căsătorie (1478) cu Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos și a Mariei Despina. Dacă nu se privesc aceste trei cununii în lumina obligațiilor avute de domnitor pentru neamul său și posteritatea acestuia, se poate cădea foarte ușor într-o judecată imprecisă a temeiurilor sale, față de acest subiect.

A doua chestiune adusă în discuție, mai mereu, este cea legată de presupusa multitudine a vlăstarelor nelegitime ale domnitorului. Dintru început, ar trebui să li se atragă atenția contestatarilor respectivi că, pentru a se dumiri cu privire la aceste aspecte, este absolut necesar a se consulta izvoarele istorice cu privire la viața domnitorului și nu doar să reproducă pasaje din poveștile și folclorul popular. Dacă vor aborda această poziție sinceră, mai ales față de ei înșiși, vor ajunge la concluzia că aceste ipoteze sunt total false, ele nefiind altceva decât rodul celor care, de sute de ani, încearcă să dezmembreze sau, cel puțin, să păteze reperele istorice fundamentale ale neamului românesc.

În cadrul acestui subiect, dovezile sunt categorice, în sensul în care voievodul a avut un singur fiu în afara căsătoriei, pe Petru Rareș. Faptul că Petru Rareș va ajunge, la rândul său, cel mai merituos urmaș al voievodului, un mare voievod la rându-i, mare ctitor de biserici și prețuitor al moștenirii duhovnicești lăsată de tatăl său, se datorează, în cea mai mare măsură, profundei pocăințe a voievodului cu privire la greșeala făcută și a rugăciunilor sale pentru iertarea păcatului. Cred că nu mai este nevoie să dăm mulțimea exemplelor scripturistice care circumscriu această modalitate de a transfigura un astfel de păcat, în urma smereniei, pocăinței și a rugăciunii, celei mai autentice tradiții ortodoxe.

Sfântul Ștefan a fost numit Mare pentru a fi înțeles că numeroasele sale biruințe au fost obținute prin ajutorul lui Dumnezeu, iar cele două înfrângeri suferite au fost spre smerenia sufletului său și spre întărirea credinței în Dumnezeu: „a stat în voința lui Dumnezeu, ca să mă pedepsească pentru păcate și lăudat să fie numele Său”. Sfântul Ștefan, “Atletul creștinătății”, după cum l-a numit papa Sixt al VI-lea, și-a iubit îndeosebi țara și neamul, păstrând vie tradiția înaintașilor săi, mai ales în ceea ce privește apărarea libertății neamului de a se închina lui Hristos, în fața Căruia Sfântul Ștefan și-a plecat genunchii inimii sale pentru a primi iubire și putere jerfelnică întru lupta pentru neatârnarea ființei neamului. Titulatura sa a fost acceptată în toate colțurile țării noastre, cu mult înainte de a fi declarat sfânt de Biserică.

În luptele sale, Sfântul Voievod Ștefan a cerut, permanent, și a primit ajutorul sfinților militari, mai ales ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință, ale Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Procopie și ale Sfântului Arhanghel Mihail. Drept dovadă a evlaviei sale deosebite pentru acești sfinți, Sfântul Voievod a ales, anume, anumite zile în care a dat unele lupte: 8 noiembrie, ziua Arhanghelului Mihail (campania din Țara Românească, din anul 1473); 8 iulie, ziua Sfântului Procopie (lupta de la Râmnic, din anul 1481); 26 octombrie, ziua Sfântului Dimitrie (lupta de la Codrii Cosminului, din anul 1497). În acest sens, Grigorie Ureche ne lasă o mărturie foarte importantă despre lupta de la Râmnic: „Zic să fie arătat lui Ştefan vodă Sfântul Mucenicu Procopie, umblându deasupra războiului călare şi într-armatu ca un viteazu, fiindu într-ajutoriu lui Ştefan vodă şi dându vâlhă oştii lui. Ci ieste de a-l şi crederea acestu cuvântu, că, daca s-au întorsu Ştefan vodă cu toată oastea sa, cu mare pohfală, ca un biruitoriu, la scaunul său, la Suceava, au zidit biserică pre numele Sfântului Mucenicu Procopie, la satu la Badeuţi, unde trăieşte şi pănă astăzi”[2].

Ca și fapte de vitejie, acestea stau mărturie sfințeniei sale, dimpreună cu înscrisurile ce au ajuns până la noi, prin izvoarele istorice fundamentale pentru acea perioadă. În acest sens, voi enumera doar câteva din izbânzile asupra celor ce vrăjmășeau ființa neamului nostru, din acele timpuri. În anul 1475, cu puțin timp după cucerirea Cosntantinopolului, Sfântul Ștefan îl oprește la Vaslui pe Mahomed Cuceritorul. Iată ce spune Letopisețul anonim al Moldovei despre victoria voievodului din anul 1475, de la Vaslui: „Şi a fost atunci veselie între oameni [...] şi la toţi creştinii drept-credincioşi, căci a biruit Domnul limbile păgâne, cu mâna robului Său, Io Ştefan voievod [s.ns.]”[3]. Sfântul voievod era conștient întru totul că aceste victorii militare nu îi aparțin ci că ele sunt obținute prin harul lui Dumnezeu. Dacă s-ar face un studiu comparativ, între izvoarele istorice românești și cele otomane, numai cu privire la bătălia de la Vaslui, s-ar înțelege cu mare ușurință premisele de început, catastrofale pentru oastea Moldovei, și faptul că, în absența ajutorului lui Dumnezeu, victoria nu ar fi fost cu putință: “Biruinţele veneau de la Dumnezeu, iar Ştefan le primea ca pe un dar, aşa cum un sfeşnic primeşte lumina”[4].

Purtând în inimă, permanent, acest adevăr precum și starea de neputință a omului ce trăiește la umbra harului lui Dumnezeu, sfântul voievod își asuma în mod absolut mila, ajutorul și dragostea lui Dumnezeu, faptele sale stând drept mărturie: „Nu s-a îngâmfat Ştefan în urma acestei biruinţe ci a postit 40 de zile cu apă şi cu pâine. Şi a dat poruncă în ţara întreagă să nu cuteze cineva să-i atribuie lui acea biruinţă, ci numai lui Dumnezeu”[5]. Pentru a nu se contesta faptul că majoritatea înscrisurilor provin din letopisețe românești, citatul de mai sus aparține cronicarului polonez Jan Dlugosz.

Extrem de important, pentru subiectul de față, este îndemnul dat de Sfântul Ștefan cel Mare, oștenilor săi, la sfârșitul ceremoniilor ce au avut loc la Hârlău, în data de 6 decembrie 1497, după 40 de zile de la victoria în lupta din Codrii Cosminului: „Şi i-a slobozit la ale lor şi i-a învăţat să laude şi să binecuvinteze pe Dumnezeu cel Preaînalt pentru cele ce le-au fost dăruite, pentru că toate biruinţele sunt de la Dumnezeu”[6]. Sfântul Voievod, înțelegând că singură credința îi asigură ajutorul lui Dumnezeu în luptele pentru apărarea creștinătății, îi îndeamnă pe oșteni să se roage pentru izbânda ce le-a fost dăruită. În spațiul ortodox răsăritean este lucru binecunoscut, din vechime, faptul că poziția inimilor oștenilor și, mai ales, a celor ce îi conduceau în luptă, față de Hristos le asigurau acestora mila și ajutorul lui Dumnezeu în luptele ce urmau a fi susținute. Dintotdeauna, în acest spațiu, s-a cunoscut existența relației indisolubile între smerenia și credincioșia inimii față de Dumnezeu și izbânda în luptă.

Pe steagul de luptă al oștirii moldovene a fost reprezentat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtând sabie și călcând sub picioarele sale un balaur. În bătăliile sale, Sfântul Voievod Ștefan purta icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe până când, din încredințarea unor ostateci turci, a aflat că în timpul luptelor, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ieșea din icoană și lupta cu turcii, omorându-i și punându-i pe fugă, aceștia dând mărturie că viteazul din icoană nu putea fi oprit în locul în care lupta, pe câmpul de bătălie. Imediat după ce află aceasta de la prizonierii turci, Sfântul Ștefan trimite în dar icoana Mănăstirii Zografu, din Sfântul Munte Athos, mănăstire cu hramul Sfântul Gheorghe și, totodată, locul în care Sfântul Ștefan a petrecut 6 ani, în timpul exilului său din tinerețe, când era căutat spre a fi ucis.

Din anul 1502 ne rămâne o mărturie scrisă, extrem de importantă, despre Sfântul Ștefan: „Turcii au mare frică de acest domn [...] el este un om foarte înţelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supuşii săi, pentru că este îndurător şi drept, veşnic treaz şi darnic”[7]. Această dărnicie a Sfântului Voievod depășește granițele omenescului, îndreptându-se cu  multă evlavie către lucrarea mântuitoare de suflete, spre slava lui Dumnezeu.

În acest sens, Sfântul Ștefan a ctitorit peste 40 de mănăstiri și biserici, drept jertfă bineprimită adusă lui Dumnezeu pentru izbânzile purtate în războaie. Aceste ctitorii au fost îmbogățite prin danii de pământuri, Sfinte Evanghelii de o frumusețe uimitoare, cărți deosebite de cult și cu absolut toate odoarele necesare bunei rânduieli bisericești, toate cheltuielile făcându-se fără preget și neținând seama de socotelile omenești. Sfântul Voievod a stat, permanent, gata să ajute Biserica lui Hristos, oriunde i s-a cerut acest ajutor. Ctitoriile sale nu au rămas circumscrise spațiului țării Moldovei ci au fost făcute și în Muntenia, Transilvania și Muntele Athos.

În sensul daniilor către Sfântul Munte, ne-a rămas o mărturie foarte importantă de la Ioan Comnen: „După ce din pizmă, papa Romei a ars şi pe aceasta [mănăstire] ca şi pe multe alte mănăstiri şi biserici ale Sfântului Munte, deoarece nu i s-au închinat, domnul Moldovei, Ştefan voievod, a refăcut-o în anul 7010 (1502) de la facerea lumii şi este pictat în exteriorul bisericii, spre aducere aminte”[8], Sfântul Ștefan cel Mare fiind considerat al doilea ctitor al Mănăstirii Zografu. Nu este timpul și locul de a înfățișa numeroasele ajutoare și împodobiri date către sfintele mănăstiri din Athos, limitându-mă doar a spune că beneficiarele acestor jertfe bineprimite de Dumnezeu au fost Mănăstirile Grigoriu, Vatoped, Rusicon, Sfântul Pavel și Biserica Centrală Protaton. Din toate acestea se poate vedea, în mod vădit, faptul că slujirea sfintei Biserici a lui Hristos era pentru Sfântul Voievod Ștefan însăși calea sa de viețuire, nepregetând niciun efort în acest sens.

Cinstirea lui Ștefan cel Mare ca sfânt nu începe după data de 20 iunie 1992, ci imediat după trecerea sa la Domnul, întărind evlavia poporului, condiție absolut necesară pentru sfințenie: …pre Ştefan vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire în Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângea toţi, ca după un părinte al său, că cunoştiia toţi că s-au scăpatu de mult bine şi de multă apărătură. Ce după moartea lui, până astăzi, îi zicu Sveti Ştefan vodă”[9]. La aceasta se adaugă declarația a doi străini de neamul moldovenesc, dovezi clare pentru evlavia poporului pentru Sfântul Ștefan și spontaneitatea recunoașterii sfințeniei acestuia. În acest sens, în anul 1575, polonezul Maciej Stryjkowsji, în urma călătoriei sale prin ținuturile Moldovei, ne lasă acest înscris: „din cauza nespusei lui vitejii, [moldovenii] îl socotesc ca sfânt”[10]. În același duh, cronicarul polon Bielski, încheie în Kronica Polska: „Pentru aceste izbânzi mari, deşi avea o ţară mică, fiecare istorie îl poate pune [pe Ştefan] în rând cu cei mai mari şi mai faimoşi căpitani: de aceea, şi moldovenii îl numesc Kara Bochdan, adică Bogdan cel scump, iar pentru vitejia lui nespusă, îl ţin de sfânt”[11].

Dar fiind păstrătoare a ethosului românesc incontestabil și cinstindu-l pe unul dintre fiii săi, Biserica Ortodoxă Română exprimă cel mai frumos și neprețuit în urechile inimilor noastre, în cadrul tomosului de canonizare, sfințenia marelui nostru voievod, Domn și Sfânt: „ [...] Privind vieţuirea jertfelnică pentru credinţă şi neam a dreptcredinciosului voievod, hotărâm ca de acum înainte şi până la sfârşitul veacurilor, voievodul Ştefan cel Mare al Moldovei să fie pomenit laolaltă cu bărbaţii cei cuvioşi şi sfinţi ai Bisericii, cinstindu-se cu slujbe şi cântări de laudă în ziua de 2 iulie, fiind cinstit în Sinaxar, cărţi de cult şi în calendarul Bisericii noastre, cu numele Drepcredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

 

Epilog în cer

„Iar acum, bătrâne prieten, după tot ce ți-am spus eu
După voia ta cea sfântă și din dar de Dumnezeu
Fă bine de mă-nțelege de ce stau îngândurat
De ce port un spin în suflet și mi-e duhu-nempăcat
Căci o parte nenumită din ce-am fost acolo, jos,
Rupt-am și lăsat-am gliei ce-nvelește al meu os,
N-am putut să duc în ceruri tot ce-am fost și am iubit
Și-am lăsat în urma-mi doruri ce Hristos mi-a dăruit.
 
Și acum, în timpul aspru, când doar răul e stăpân
Peste tot ce șade-n lume și de suflete-i hapsân,
Când românii mei, de-a valma, pleacă ochii spre pământ
Și-au uitat menirea vieții, nu-și mai știu așezământ
Și se lasă în robire prinși cu lanțuri în simțiri
Și mânați de biciul urii spre a beznelor gândiri,
Când deloc nu se-nfiripă nicio inimă arzândă
Să se-nalțe peste patimi, într-o lume rea, plăpândă,
 
Să pășească peste pietre de dezgust și poticnire,
Să-și însuflețească frații spre a cerului vestire,
Să își dezvelească piepturi și, în inimi, miluiri,
Să trăiască-n adevăruri și să fugă de smintiri,
Să se știe mal de stâncă pentru toți cei nevoiași
Și de stâncă să se frângă toți ce se doresc ocnași,
Să își plece, iar, genunchii pe pridvoare de credinți,
Să se vrea eroi în viață și, în ceruri, vii și sfinți.
 
Dorul meu lăsat în urmă simte răul printre vii
Și se-nduplecă să urce pân’ la mine, în vecii
Și iubirea mea mă doare și mi-e gândul ne-mpăcat
Nu știu cum, decât în rugă, să-mi țin dorul înțărcat.
De-ar vrea Domnul și Stăpânul să mă lase să m-avânt
Aș zbura pe nori, pe raze și aș călări pe vânt
Și m-aș năpusti spre glia ce I-am închinat cândva
Dară nu ce vreau e doru-mi, ci să fie voia Sa.
 
Dar destul de-a mele gânduri ce mă-ncearcă ne-mpăcate
Colea-așa, în miez de raiuri, și-a luminilor cetate,
Îmi voi osteni genunchii ca să stau mai mult la rugă
Ca să uit de a mea voie și ce-a vrea ea să-mi îndrugă,
Ci mai bine spune-mi, sfinte, cine ești, din ce sălaș?
Fi-vei tu din neamul nostru, fost-ai tu vreun românaș?
Spune-mi mie, cuvioase, că mi-ești frate și mi-ești sfânt
Cine ești în viața asta, cine-ai fost stând pe pământ?”
 
“Sfinte Voievod m-ascultă ce am să îți vorbesc
A ta poveste despre viață e dar dumnezeiesc
Căci am știut zăbavă s-aud și să cuprind
De viețuirea-ți sfântă, în lume zăbovind.
Deși mă știu nevrednic de-a tale grele taine
Le voi purta-n vecie ca și slăvite haine,
Să-nvestmânteze, pururi, a mele temelii
Să-mi lăcrimeze ochii, slăvindu-te-n tării.
 
Ci luat-am eu aminte la tot ce te-a-ncercat,
La setea-ți de credință și fuga-ți de păcat,
La cum ai rupt din tine pe-al gliilor altar
Și cum ținut-ai neamul pe al postirii jar,
Cum ai străpuns dușmanii de limbă și popor
Și i-ai trecut prin sabia-ți ce știe de-al tău dor,
La cum trăit-ai falnic, viteaz și neînvins,
La cum pământul Putnei în brațe te-a cuprins.
 
Acuma ia aminte la vorbele-mi, Mărite,
Căci oi cerca să-ți spulber, în sufletu-ți, ispite.
Avut-ai viață sfântă, ca domnitor iubit,
Știut-a-ntreg norodul că-n Domnul ai trăit,
Slăvit ai fost de toate și toți din cei străbuni
Căci te-au avut părinte și domn din cei mai buni
Și te-au slujit o viață și-au plâns nemângâiat
Când trupul tău la Putna pe veci s-a îngropat.
 
Și-acum te știu și stele și vânturi și stihii
Căci plânge-a ta suflare pentru ai tăi cei vii
Și-n rai tu rupi din tine pentru al nost’ norod
Ce stă cuprins cu lanțuri de-al patimii năvod
Și nu știi mângâiere, nici tihnă de nevoi
Căci te cuprinde dorul și-n vremea de apoi,
Ci tot ce sufletul ți-apasă nu-i rătăcire-n vânt
E-o bucurie sfântă căci ne ești Domn și Sfânt.
 
Măria Ta purcede pe drumul ne-nfruntat
Ce-l știe a ta suflare, cu Domnul stând la sfat,
Ci pune-ți toată firea ș-a ta nădejde blândă
Ca zestre de-nturnare a lumii rea, plăpândă,
În rugăciune-arzândă genunchii să-ți cobori
Să nu mai știe duhu-ți de-i noapte ori sunt zori,
Hristos, Stăpânitorul, de rugi va asculta
Și-a Sa curată Maică via-va țara ta.
 
Ci eu nevrednic fost-am de vorbele ce-ai spus
E rândul meu acuma să-ți spun cui sunt supus.
În lumea unde am slujit am fost monah din neamul tău
Și eu Arsenie am fost numit în lupta cu cel rău,
M-am nevoit ș-am pribegit în locuri de pripas,
În temniți m-am știut închis și-n mănăstire-am mas,
După aproape-un veac de dor să-L văd pe Dumnezeu
M-a-nvrednicit, la Techirghiol, să-nduplec drumul meu.”
 
S-a ridicat bătrânul cu ochi înlăcrimați
Atinge voievodul pe umerii plecați
Se-ntoarce și pășește domol pe drumul lui
Un drum al crucii sfinte, fără de lemn sau cui.
Iar Ștefan simte clipa cum îi pogoară tihnă
Coboară,-ncet, genunchii și barba către tină
Mult mai bogat e duhu-i că l-a știut pe sfânt
Și-nalț-o rugăciune din miezuri de cuvânt:
 
“Plec genunchii către Tine, Doamne al meu de căpătâi
Căci doar Tu ai fost, Hristoase, a mea dragoste dintâi,
Plec a inimii pridvoare pentru țara-mi de departe
Către mila Ta, Stăpâne, căci mi-o știu în miez de moarte,
Șterge-mă din cartea vieții, ca haraci duhovnicesc,
Dar întoarnă, iar, spre ceruri neamul meu cel românesc
Și mi-l scurmă din neanturi și ai patimii găvani
Nalță-i duhul către ceriuri și dă-i zboruri de zăgani,
Dă-i putinți de-nțelepțire într-u neguri și pustiu
Cearcă-l în a morții brațe, ca pe Lazăr, fă-mi-l viu,
Înmulțește-i rugăciunea peste-a clipei slăbiciuni
Ca să ardă foc în dânsul, lacrimi aibe ca arvuni,
Să se nască, drăgăstoase, buchii și cu vorbe-alese
Faptele să-i fie miruri, de pe ranele-i culese,
Să nu știe-ngropăciune fără pace strânsă-n rost
Să îi prisosească harul peste tot ce-a fi ș-a fost,
Să se urce către Tine, pe-ale crucii lemne sfinte,
Tu să-i picuri mângâiere, cum ți-o sta plecat, cuminte,
Să mi-l ții la pieptu-Ți, Doamne, ca pe-un fiu risipitor
Căci Tu ești nădejdea lumii ș-a credințelor ce mor.
Iară tu, Măicuță sfântă, ce m-ai oblojit mereu
Și-ai născut, din doruri sfinte, pe-al tău Fiu de Dumnezeu,
Tinde-ți mâna, prea curată, peste-al țării sfânt hotar
Leagă-i dor și sfiiciune de-al bisericii altar,
Doar culege-a sale lacrimi într-un viu mănunchi de rouă
Pantanassă ne-nfruntată dă-i putinți de viață nouă,
Înturnează-i slăbiciunea dintr-u amăgiri supuse
Pravilă să pună-n răuri și în vorbele-i nespuse,
Ca pe-o oaie rătăcită, de-l găsești îngenuncheat
Tot pe calea sa greșită și-n prezentul său turbat,
Scoate-i gândul la lumină și tot cugetul din spini
Să-și aducă neamu-aminte că mi-s oase de creștini,
Să te știe aproape, Maică, de-al lor suflu-ncătușat
Printre lacrimi să te afle tot poporu-ngenuncheat,
Tot prin tine, Panaghie, să se urce către cer
Și să-și regăsească rostul, prinși în leatul lor stingher,
Să se-nduplece o țară, un popor ș-un neam de soi
Să se pregătească,-n lume, pentru viața de apoi
Căci doar tu, Măicuță blândă, le ești scară de-nturnare
Către praguri de biserici și Hristosul nostru Tare.”
 
Pe a norilor cărări
Cât cuprinzi cu ochii zări,
Pe al soarelui descânt
Unde șade tot ce-i sfânt,
Printre munții de lumină
Unde toată clipa-i tihnă,
Colo-n razele, ca spice,
Șade-un voievod ferice.
Încă țara sa se zbate
Între patimi și păcate
Și-ncă necredința doare
De la munte pân’ la mare
Și o arde moarte vie
Din pământ până-n tărie,
Dar mai știe voievodul
Că nu-i va cânta prohodul
Căci Hristos știe de ea
Și o ține-n palma Sa
Și așteaptă să se-ntoarnă
Sus, spre cer, ca spre-o lucarnă
Și așteaptă să vieze,
La credință să-nturneze
Ș-a Sa Maică iubitoare,
Blândă și mângâietoare,
Mâna cestei țări pribege
O va ține, ca pe-un rege
Și de-acum, până-n vecie,
Mila lor ea va să știe.

NOTE

[1] Scrisoarea lui Ştefan cel Mare către papa Sixt IV, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 347.
[2] Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 57.
[3] Letopiseţul anonim al Moldovei, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 15.
[4] P.F. Daniel, patriarhul României, Luptător jertfelnic şi ctitor darnic. Lucrarea harului în viaţa Sfântului voievod Ştefan cel Mare, Iaşi, 2004, p.8.
[5] Jan Dlugosz, Historia polonica, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 158.
[6] Letopiseţul anonim al Moldovei, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 14.
[7] Raportul lui Matteo Muriano (7 decembrie 1502), în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 327.
[8] Daniile Sfântului Ştefan cel Mare către Sfântul Munte Athos, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Biserica. O lecţie de istorie. Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p.259.
[9] Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p.71.
[10] Maciei Stryjkowski, Kronika Polska, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 195.
[11] Bielski, Kronica Polska, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 206.
30-06-2023
Citeste si:De acelasi autor:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu