Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
RUGĂCIUNI. Icoane. MoaşteNr. vizualizari: 404894

RUGĂCIUNILE PĂRINȚILOR PENTRU COPII

Tags: rugăciuni; rugăciune; părinți; copii;
RUGĂCIUNILE PĂRINȚILOR PENTRU COPII

 

Rugăciunea părinților pentru binecuvântarea copiilor

Rugăciune pentru născuți și nenăscuți către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Rugăciune de încredințare a copiilor lui Dumnezeu

Rugăciune de pocăință a părinților căci pentru păcatele lor suferă și copii

Rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul de prunci

Rugăciunea părinților pentru copilul aflat departe

Rugăciunea părinților pentru copilul bolnav

Rugăciunea părinţilor către Sfântul Efrem cel Nou pentru copii

Rugăciunea părinților ca Dumnezeu să le trimită copiilor îngeri păzitori

Rugăciune mai înainte de a începe să-i învățăm pe copii

Rugaciune pentru miluirea și înțelepțirea copiilor

Rugăciunea părinților pentru buna învățătură a copiilor

 

Rugăciunea părinților pentru binecuvântarea copiilor

Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvantează, sfințește, ocrotește pe acest copil al meu (pe acești copii ai mei) cu puterea făcătoare de viață a Crucii Tale. Amin.

Rugăciune pentru născuți și nenăscuți către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Fecioară, de Dumnezeu Născătoa­re, mântuiește și ocrotește pe fiii mei (numele), pe toți pruncii, ti­nerii, pe cei botezați și pe cei fără de nume și pe cei ce se află în pântecele mamei lor. Ocrotește-i pe ei cu acoperământul tău de Maică, păzește-i pe ei întru frica de Dumnezeu și întru ascultarea de părinți și roagă-te Dom­nului nostru și Fiului tău să le dăruiască lor ceea ce le este de folos pen­tru mântuirea lor. Îi încredințăm pe ei purtării tale de grijă, Maică, că tu ești Acoperământ dumnezeiesc al robilor tăi. Amin.

Rugăciune de încredințare a copiilor lui Dumnezeu

Doamne, Dumnezeule! Fiii pe care îi am sunt un dar al bunaătății Tale. Tu ai făcut a se naște în mine simțământul care îi face scumpi inimii mele, simțământul dragostei părin­tești. Ție Îți închin copiii mei, Doam­ne! Binevoiește a le fi lor Părinte, căci eu sunt un neputincios muritor și fără de ajutorul Tău nu pot face nimic. Tu, Cel ce dai hrană păsărilor cerului, Cel ce păzești floarea ce răsare în mijlocul stâncilor, Părinte a toată lumea, bine­voiește a îngriji și de copiii mei, ca să poată fi fericiți și în viața aceasta, și în cea viitoare. Ajută-mi să cultiv în ei bunătatea și printr-o bună creștere să îi fac folositori semenilor. Dă-le lor, Doamne, înțelepciune, ca să cunoască și să voiască binele. Dă-le lor comorile cele cerești ale virtuții, că acestea sunt bogății nepieritoare. Nu cer pentru ei, Dumnezeul meu, bogății pământești care sunt supuse stricăciunii, ci Te rog să le dai trupuri sănătoase și iubitoare de osteneală, ca să poată birui re­lele vieții. Păzește inimile lor de orice alunecare păcătoasă și apără nevinovăția lor. Rânduiește, Preabunule Stă­pâne, ca ei să ajungă prin harul Tău fii credincioși ai Sfintei noastre Biserici și să binecuvânteze numele Tău în veci.

Rugăciune de pocăință a părinților căci pentru păcatele lor suferă și copii

Doamne, Dumnezeule, iar­tă-mă că nu știu să cresc cum se cu­vine acești copii pe care mi i-ai dăruit! Iartă-mă, Dumnezeule, iartă-mă! În loc să învețe de la mine numai cele bune, copiii învață și cele rele și fără să vreau devin prilej de sminteală pentru ei. Degeaba îi sfătuiesc să facă binele și să țină poruncile, dacă ei văd că eu nu le păzesc. Degeaba îi îndemn cu vorbele, dacă faptele mele nu sunt pe măsură. O, cât sunt de vinovat în fața Ta și a lor! În loc să Te mărturisesc prin faptele mele, am făcut împotrivă. Greu cu adevărat este pentru mine, păcătosul, să cresc copiii cum trebuie. Cum va crește un copil care nu a vaăzut în părinții săi pildă de fapte bune? Iartă-mă, Doamne, iartă-mă! Iartă-i și pe părinții, pe moșii și strămoșii mei, pentru toate păcatele pe care le-au săvârșit, fiind prin ele pietre de poticni­re pentru urmașii lor. Îndreptează-mă pe mine, păcătosul, Doamne, să duc o viață curată, ca să-mi pot îndrepta co­piii pe calea poruncilor Tale. Să vină pacea Ta peste casa noastră, să vină peste noi mila Ta, ca să sporim în fap­te bune și în tot ce e bineplăcut Ție. Ca să petrecem cealaltă vreme a vieții noastre în pocăință și să dobândim în această viață darul Tău, iar în cealal­tă, bucuria cea veșnică. Pentru rugă­ciunile Preabinecuvântatei Născătoa­rei de Dumnezeu și ale tuturor Sfinți­lor Tăi. Amin.

Rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul de prunci

Atotputernice Stăpâne, Ziditorul și Părintele nostru cel Ceresc, care din bunătatea și prin binecuvântarea Ta mi-ai dăruit copii: Însuți pri­mește mulțumita și lauda inimii mele pentru acest dar; și mă învrednicește de harul și ajutorul Tău, ca să-mi pot îndruma copiii pe căile credinței, ale evlaviei și dragostei Tale, ca odată cu vârsta să crească și în har și înțelep­ciune, și să se învrednicească de moș­tenirea vieții veșnice. Amin.

Rugăciunea părinților pentru copilul aflat departe

Doamne, fiul nostru se află de­parte de noi. Ne gândim de­seori la el; făra el casa pare pustie, lip­sa lui ne face să suferim. Dar Tu îl iu­bești fără margini și ești aproape de el. Îndepărtează de la el orice primej­die trupească și sufletească, ferește-l de tovărășiile cele rele. Dă-ne să-l pu­tem revedea printre noi cât mai cu­rând. Amin.

Rugăciunea părinților pentru copilul bolnav

Doamne Iisuse, în timpul vieții Tale pământești Ți-ai arătat iu­birea, ai fost mișcat în fața suferințe­lor și de multe ori ai vindecat pe cei bolnavi, revărsând bucuria asupra fa­miliilor lor. Copilul nostru e bolnav: noi încercăm să-l ajutăm cu tot ceea ce e omenește cu putință. Dar ne simțim neputincioși: viața nu e în mâinile noastre. Îți oferim suferințele noastre și ale lui și le unim cu suferințele pătimirii Tale. Fă ca această boală să ne ajute să înțelegem mai bine sensul vieții și dăruiește fiului nostru sănăta­tea, ca împreună să-Ți putem mulțumi și să Te putem slăvi întotdeauna. Facă-se voia Ta! Amin.

Rugăciunea părinţilor către Sfântul Efrem cel Nou pentru copii

Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinţilor binecredincioşi şi al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră şi sârguieşte‑te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ţie, sfinte, pentru copiii noştri (numele). Ocroteşte-i prin rugăciunile tale, fii lor povăţuitor pe calea adevărului şi fereşte‑i de toată ispita şi necazul. Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vie­ţii acesteia. Fereşte-i cu rugăciunile tale de patimile trupeşti, şi ispitirile de tot felul.

Fii lor dascăl înţelept, învă­ţându‑i să aleagă cele bune şi să se ferească de cele rele. Roagă‑te pentru ei Iubitorului de oameni, Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească şi trupească şi minte luminată. Tu, cel ce te‑ai arătat fetiţei pe care ai îndemnat‑o să se spovedească, îndeam­nă‑i şi pe copiii noştri să meargă pe calea spovedaniei. Tu ne‑ai învăţat că Sfânta Împărtăşanie este cel mai mare ajutor pentru copii, pentru aceasta ajută‑i pe aceştia să trăiască o viaţă curată, pentru a primi fără osândă Sfintele Taine. Ne rugăm ţie, Sfinte Efrem, pentru toţi copiii credincioşi, pentru duhovnicii şi părinţii lor. Fereşte‑i de prieteniile pierzătoare de suflet, fereşte‑i de uneltirile celui viclean. Ajută‑i, sfinte, să ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu şi să fie pilde de credinţă şi evlavie pentru cei din jurul lor. Ca, lucrând cele de folos şi simţind ocrotirea ta, să îţi mulţumească în fiecare zi a vieţii lor şi pe Dumnezeu să Îl laude în tot ceasul, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea părinților ca Dumnezeu să le trimită copiilor îngeri păzitori

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și, binecuvântandu-l, ai zis:creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul,- iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.

Rugăciune mai înainte de a începe să-i învățăm pe copii

Doamne Dumnezeule și Ziditorule al nostru, al Cărui Chip suntem noi, oamenii, pe care ne-ai în­frumusețat și ne-ai ales și pe care ne-ai învățat Legea Ta cea mântuitoare; Cel ce ai descoperit tainele Tale pruncilor, lui Solomon și tuturor celor care Te caută pe Tine, Dătătorule – deschide inima, mintea și gura robilor tăi aceș­tia, ca să se înțelepțească prin pute­rea legii Tale și să cunoască învățătu­ra care le este lor de folos pentru slava sfântului Tău nume, pentru folosul și zidirea Sfintei Tale Biserici, pentru înțelegerea binelui și săvârșirea voii Ta­le. Izbăvește-i pe ei de toate răutăți­le vrăjmașilor, ocrotește-i pe ei în cre­dința cea creștină și în curăție, în toată vremea vieții lor – ca să se întăreas­că cu înțelepciunea și să împlinească poruncile Tale, și astfel înțelepțiți să preaslăvească preasfânt numele Tău și să se facă moștenitori ai împărăți­ei Tale, căci Tu ești Dumnezeu întru tot milostiv și întru tot bun, și Ție se cuvin toată slava, cinstea și închină­ciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci­lor. Amin.

Rugaciune pentru miluirea și înțelepțirea copiilor

Dumnezeule, Părinte Ceresc Multîndurat, miluiește pe co­piii noștri (numele) pentru care Te ru­găm cu smerenie și pe care îi lăsăm într-adins ocrotirii Tale. Așază întru ei credință tare, învață-i pe ei cucernicia înaintea Ta și învrednicește-i pe ei să Te iubească cu putere pe Tine, Zidi­torul și Mântuitorul nostru. Îndreaptă-i pe ei, Doamne, pe calea adevăru­lui și a binelui, ca să săvârșească toate spre slava numelui Tău. Învață-i pe ei evlavia și viața cea virtuoasă, ca să fie buni creștini și folositori oamenilor. Dă-le lor sănătate sufletească și trupească și spor în lucrările lor. Izbăvește-i pe ei de vicleniile diavolu­lui, de mulțimea smintelilor, de patimi, de toate necurățiile și de oamenii cei fără de rânduială. Pentru numele cel sfânt al Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cu rugăciunile Preacinstitei Sale Maici și ale tuturor sfinților, îndrumă-i pe ei către limanul liniștit al veșnicei Tale împărății, ca ei împreu­nă cu toți drepții pururea să-Ți mulțu­mească Ție, împreună cu Fiul Tău cel Unul-Născut și cu Duhul Sfânt, Dom­nul de Viață făcătorul. Amin.

Rugăciunea părinților pentru buna învățătură a copiilor

Doamne Iisuse Hristoase, Dum­nezeul nostru, luminează min­țile copiilor noștri cu harul Tău cel dă­tător de viață. Tu, Care dai celor în­țelepți înțelepciunea și celor pricepuți priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înțelepciunii, al cunoștinței și al înțelegerii. Tu i-ai lu­minat pe aleșii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, și s-au arătat va­se alese ale sfințeniei, răspândind în lume dreapta credință. Tu ai lumi­nat-o pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și ea a rușinat mulțimea ritorilor păgâni. Tu, Doamne, luminează-i și pe copiii noștri (numele), ca să în­vețe cele bineplăcute Ție și să se um­ple de cunoștința adevărului. Dă-le lor știință, pricepere, răbdare și chib­zuință. Să nu primească ei cunoștin­țe pierzătoare de suflet, nici să învețe ce e urât de Dumnezeu. Fă-i ascultători față de dascălii care îi învață ce­le bune și sârguincioși în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învățat și să muncească spre bi­nele lor și spre folosul aproapelui. Tu îi osândești pe cei ce își îngroapă talanții și îi binecuvântezi pe cei care îi înmulțesc cu pricepere. Rânduiește-le Tu, Doamne, Cel ce rânduiești toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească și cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lu­crarea cea bună și îi întărește în cre­dință, ca să Te mărturisească printr-o viețuire curată până în ultima zi a vie­ții lor. Amin.

 

16-02-2015
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu
Rodica - 20-11-2016:

Ff de folos .aceste rugaciuni. Chiar i.mi trebuiau. Referitor la cupluri de homosexuali.Sa li se INTERZICA.de a adopta .sau creshte copii normali.sanatosi... Nu au acest drept .daca ei nu sant un cuplu .mama si tata .barbat si femeie .cununatzi in biserici crestine in fata lui Dumnezeu de catre preoti ortodoxi/catolici Doamne ajuta !. Rodica RE ItaliaCARTI/produse despre:
Rugăciuni, Rugăciune, Părinți, Copii,