(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
RUGĂCIUNI. Icoane. MoaşteNr. vizualizari: 133162

Rugăciuni pentru izbăvirea de patima alcoolului

Tags: rugăciuni; alcoolism; beție; patimi;

Acatistul Maicii Domnului - "Potirul Nesecat"- (Izbăvitoare de beţie)

Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii

Rugăciune către Sf. Mc. Bonifatie pentru cei căzuți în patima beției și în alte patimi trupești

Psalmi pentru izbăvirea de patima beției – recomandarea Părintelui duhovnic Lavrentie de la Mănăstirea Frăsinei

 

Acatistul Maicii Domnului - "Potirul Nesecat" (Izbăvitoare de beţie)

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul icoanei Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu – "Potirul Nesecat":
Veniţi, drept măritorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii Sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână Prea milostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1:

Cinstitul Tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne eliberează de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă Îţi aducem Apărătoare Prea milostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi "Potirul Nesecat", aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-Ţi cântăm cu credinţă:

Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Icosul 1:

Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire, milostivire prin osebitele Tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului pot fi văzute în tot pământul. Văzând noi pe aceea dintre ele numită "Potirul Nesecat", din adâncul sufletului Te chemăm astfel:
Bucură-Te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns,

Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a oamenilor,
Bucură-Te, Ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre,
Bucură-Te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre,
Bucură-Te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele Tale făcătoare de minuni,
Bucură-Te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite,
Bucură-Te, împăcarea preaminunată a oamenilor cu Dumnezeu,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 2-lea:

Văzând, Prea Sfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu, Serpuhov, milostivirea Ta prin descoperirea icoanei Tale prea minunate, "Potirul Nesecat", pentru ca toţi cei ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală să Îi strige din adâncul inimilor lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Înţelegând prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om supus patimii beţiei a aflat acolo în mănăstire sfânta Ta icoană, numită "Potirul Nesecat". Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie Îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-Te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor Tale,
Bucură-Te, călăuză clarvăzătoare care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii,
Bucură-Te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de Tine,
Bucură-Te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile Tale,
Bucură-Te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie,
Bucură-Te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită,
Bucură-Te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 3-lea:

Puterea Celui Prea Înalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci când, având picioarele slăbănogite, mergea în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo; ajungând el în acest oraş, a aflat icoana Prea Curatei care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească, plecându-l să îi strige din adâncul sufletului, cu mulţumire, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Având ca izvor pururea curgător Potirul cel Nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul Tău chip, numit "Potirul Nesecat", primind înaintea lui tămăduire, Ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea:
Bucură-Te, scăldătoare în care se află toate necazurile noastre,
Bucură-Te, potirul prin care primim bucuria mântuirii,
Bucură-Te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti,
Bucură-Te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor Tale,
Bucură-Te, că dai cele de folos celor care Îţi cer ajutorul,
Bucură-Te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate,
Bucură-Te, că ne deschizi comoara milostivirii,
Bucură-Te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 4-lea:

Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa Ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi, din adâncul inimii, spun Celui Născut de Tine, Mântuitorul nostru: Aliluia!

Icosul al 4-lea:
Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaiete şi plânsul soţiilor şi mamelor, copiilor şi rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit, Stăpână, icoana Ta prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere duhovnicească şi-Ţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea:
Bucură-Te, Mieluşeaua care ai născut Mielul Cel care a ridicat păcatele lumii,
Bucură-Te, potir ce pentru noi te umpli de bucurie din Izvorul cel fără de moarte,
Bucură-Te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire,
Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde,
Bucură-Te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la Tine,
Bucură-Te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi,
Bucură-Te, Ceea ce potoleşti patimile cele izvorâte din beţie,
Bucură-Te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul Tău,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 5-lea:

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat nouă, o, Împărăteasă a lumii, prea cinstita Ta icoană pe care, văzând-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-i să Îi aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Văzând, Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana Ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem:
Bucură-Te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la Tine cu sârguinţă,
Bucură-Te, Ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre,
Bucură-Te, Ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea Ta,
Bucură-Te, că împrejmuirile Moscovei au arătat slava minunilor Tale,
Bucură-Te, Comoară Nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi în nevoi,
Bucură-Te, Ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei,
Bucură-Te, Bună ajutătoare a celor ce luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei,
Bucură-Te, Apărătoare grabnică a drept credincioşilor celor ce trăiesc în lume,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 6-lea:

Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana Ta cea numită "Potirul Nesecat", Te rugăm cu lacrimi:
O, Prea Curată, izbăveşte-ne pe noi toţi de patima băutului fără de măsură, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:
Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară, Pruncă Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu cel mai înainte de veci, Domnul nostru Isus Hristos stă în cupă că într-un Potir Nesecat, precum te vedem zugrăvită în icoana "Potirul Nesecat" care este sortită ca, în chip tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De aceea, cu lacrimi Îţi aducem aceste rostiri neîncetate:
Bucură-Te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc,
Bucură-Te, că slava Ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti,
Bucură-Te, că prin chipul tainic al Fiului în potir ne descoperi taina Dumnezeieştii Euharistihii,
Bucură-Te, Ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte,
Bucură-Te, Potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice,
Bucură-Te, că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei,
Bucură-Te, căci în bunătatea Ta nemărginită nu lepezi nici pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi,
Bucură-Te, căci din milostivirea Ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 7-lea:

Vrând un oarecare om să Îţi mulţumească, Stăpână, Maica lui Dumnezeu pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana Ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia!

Icosul al 7-lea:
Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta Ta icoană, căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea Ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea, pentru aceasta, cu mulţumire, Ţi-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea:
Bucură-Te, că eşti izvorul cel dătător de Viaţă al vindecării,
Bucură-Te, Potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti,
Bucură-Te, râu de vindecare de-a pururea curgător,
Bucură-Te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre,
Bucură-Te, Ceea ce cu mâinile Tale ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei,
Bucură-Te, că primeşti darurile recunoştinţei,
Bucură-Te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi,
Bucură-Te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 8-lea:

Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este tuturor celor necredincioşi să audă că la sfânta Ta icoană "Potirul Nesecat" se săvârşesc minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi, însă, bineştiind cuvântul Tău ce l-ai rostit către întâia icoană ce Te înfăţişa, anume că: "Harul Celui Ce s-a născut din Mine şi al Meu vor fi cu această icoană", credem că şi din cea numită "Potirul Nesecat" izvorăşte harul Tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Toată nădejdea lor în Tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-Te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate pe noi, păcătoşii, din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai Tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa preacuratului Tău chip, Îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-Te, Ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor,
Bucură-Te, căci trimiţi ajutorul Tău ceresc celor ce Te cheamă,
Bucură-Te, Ceea ce arăţi adâncimea milostivirii Tale către toţi păcătoşii,
Bucură-Te, Ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi,
Bucură-Te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie,
Bucură-Te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare,
Bucură-Te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti,
Bucură-Te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 9-lea:

Toată firea cea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc, o, Apărătoare şi ajutătoare prea puternică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţând pe cei credincioşi să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita descoperire a icoanei Tale. Cu atât mai mult noi, păcătoşii, cu buzele noastre întinate, nu vom putea să aducem Apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Însă, văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana Ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, Îţi zicem:
Bucură-Te, Ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul Tău chip,
Bucură-Te, că degrab ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări,
Bucură-Te, că îi ruşinezi pe cei ce nu Te primesc pe Tine,
Bucură-Te, că îi păzeşti de orice rău pe cei cad la Tine,
Bucură-Te, Ceea ce cu blânda Ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre,
Bucură-Te, Ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru Tine şi pentru Fiul Tău,
Bucură-Te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei,
Bucură-Te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 10-lea:

Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana Ta cea preaminunată pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul Tău făcător de minuni şi primind lecuire, cu umilinţă să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
Zid şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la Tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta Ta icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul Dătătorul bunătăţilor spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să Îţi cântăm acestea:
Bucură-Te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi,
Bucură-Te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti,
Bucură-Te, Ceea ce prin curăţia Ta cureţi întinăciunea noastră,
Bucură-Te, căci prin harul Tău luminezi nemernicia noastră,
Bucură-Te, că îmbraci în nestricăciune stricăciunea noastră cea trupească,
Bucură-Te, Ceea ce prin mijlocirea Ta ne întăreşti în rugăciune,
Bucură-Te, că întăreşti toată neputinţa noastră,
Bucură-Te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 11-lea:

Cântarea noastră, ce cu smerită dragoste şi cu osârdie o aducem Ţie, n-o trece cu vederea, Prea Curată şi nu-Ţi întoarce faţa de la cei fără nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:
Făclie dătătoare de Lumină Te vedem, Prea Sfântă Fecioară, căci sfântul Tău chip goneşte cu razele harului Tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţii pe noi, cei ce cu credinţă Îţi grăim acestea:
Bucură-Te, căci prin acoperământul Tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite,
Bucură-Te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti,
Bucură-Te, Ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune,
Bucură-Te, că aduci lumină în cugetul cel întinat,
Bucură-Te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei,
Bucură-Te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică,
Bucură-Te, Ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi,
Bucură-Te, că mântuieşti pe cei ce Te cheamă în ajutor şi slăvesc numele Tău,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 12-lea:

Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin icoana Ta, Potirul Nesecat, îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de suferinţa beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi de la Tine, Prea Curată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale Dumnezeieşti, o, Prea milostivă, şi vindecare deplină primind de la chipul Tău făcător de minuni, Îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Cântând minunile şi marea Ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, Te rugăm, Stăpână, mântuieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei care căutăm ocrotirea Ta şi Îţi zicem acestea:
Bucură-Te, Ceea ce chemi pe toţi la înfrânarea de la beţie,
Bucură-Te, că prin roua milostivirii Tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului,
Bucură-Te, Ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei,
Bucură-Te, Ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor,
Bucură-Te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul,
Bucură-Te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet,
Bucură-Te, că îi smereşti pe cei trufaşi,
Bucură-Te, Ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuirea,
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!

Condacul al 13-lea:

O, Prea milostivă Maică a Prea dulcelui nostru Domn Iisus Hristos! Ascultă această rugăciunea a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii Tăi (numele), ca să nu piară aceştia cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind prin Tine, să Îi aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se citesc Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune

O, Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea Ta cădem acum la Tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile, copiii, maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră, Biserica lui Hristos, şi deci de la mântuire şi-i tămăduieşte pe aceştia!
O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să ne ierte greşalele, să nu îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune.

Primeşte, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce revarsă şiroaie de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor care plâng pentru soţii lor, ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana Ta pentru ca să ajungă, prin rugăciunile Tale, acest strigăt al nostru la Tronul Celui Prea Înalt. Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăjmaşilor, ajută-ne în ceasul cumplit al morţii, ca prin rugăciunile Tale să trecem vămile văzduhului. Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere în vecii vecilor cei nesfârşiţi. Amin!

Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii

Mare este puterea pocăinţei! Nemăsurată este puterea lui Dumnezeu! Tu, Cuvioase Moise, dintâi ai fost tâlhar, însă apoi te-ai îngrozit de păcatele tale, ai dobândit frângere de inimă pentru ele şi întru pocăinţă ai intrat în cinul monahicesc, şi astfel, întru mare plângere pentru fărădelegile tale de mai înainte şi întru ostenicioasele nevoinţe ale postirii şi rugăciunii ai petrecut zilele tale până la sfârşit, şi te-ai învrednicit prin harul lui Hristos de iertare şi de darul facerii de minuni. O, Cuvioase, care de la păcate grele ai ajuns la fapte bune preaminunate! Ajută şi robilor lui Dumnezeu (numele) care sunt traşi la pierzare, prin vătamarea sufletului nemuritor şi a trupului, care este biserică a Duhului Sfânt, de întrebuinţarea fără de măsură a băuturii, dar care se roagă ţie. Pleacă spre dânşii privirea ta cea milostivă şi nu îi trece cu vederea, ci ia aminte la dânşii, care la tine aleargă.

Roagă, Sfinte Moise, pe Stăpânul Hristos, ca El, Cel Milostiv, să nu îi lepede pe dânşii, neputincioşii şi nefericiţii, pe care a pus stăpânire patima băuturii, şi să nu se bucure diavolul de pierzarea lor, fiindcă toţi, ca zidiri ale lui Dumnezeu, am fost răscumpăraţi prin Preacuratul Sânge al Fiului Lui. Auzi deci, Cuvioase Moise, rugăciunea lor şi a noastră. Goneşte de la dânşii pe diavolul, dăruieşte-le putere să-şi biruie patima, adu-i pe calea binelui, slobozeşte-i din robia beţiei, izbăveşte-i din pierzarea băutului fără măsură, ca înnoindu-se întru trezvie duhovnicească şi întru minte luminată să îndrăgească toată înfrânarea şi buna credinţă şi veşnic să proslăvească pe Dumnezeu Cel Atotbun, Care pururea mântuieşte zidirea Sa, Căruia se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sf. Mc. Bonifatie pentru cei căzuți în patima beției și în alte patimi trupești

O, mult pătimitorule și întru tot lăudate Mucenice Bonifatie! La acoperământul tău alergăm acum: rugăciunile noastre, celor ce te lăudam, nu le lepăda, ci cu milostivire auzi-ne. Vezi pe frații și pe surorile noastre care de greaua neputință a beției sunt ținuți și pentru aceasta cad de la Maica lor, Biserica lui Hristos, și de la mântuirea veșnică.

O, sfinte Mucenice Bonifatie! Atinge-te de inima lor cu harul cel dat ție de la Dumnezeu, degrabă scoală-i din căderile păcătoase și la mântuitoarea înfrânare adu-i pe ei. Roagă pe Domnul Dumnezeu, pentru Care ai pătimit, ca iertându-ne nouă greșalele noastre să nu întoarcă mila Sa de la fiii Săi, ci să întărească întru noi trezvia și întreaga înțelepciune, să ajute cu dreapta Sa celor ce au făcut mântuitorul legământ al trezviei ca să-l păzească ziua și noaptea până întru sfârșit, întru El priveghind, și întru El să dea răspuns bun la Judecata cea Înfricoșată.

Primește, bineplăcutule al lui Dumnezeu, rugăciunile mamelor ce varsă lacrimi pentru copiii lor, ale femeilor cinstite care se tânguiesc pentru soții lor, ale copiilor orfani și sărmani părăsiți de către bețivi, ale noastre, tuturor ce la icoana ta cădem, și să ajungă această plângere a noastră la Scaunul Celui Preaînalt ca tuturor cu ale tale rugăciuni să ne dăruiască sănătatea și mântuirea sufletelor și trupurilor, iar mai vârtos Împărăția Cerurilor. Acoperă-ne și ne păzește de vânarea celui viclean și de toate cursele vrăjmașului; în ceasul ieșirii noastre ajută-ne să trecem fără împiedicare prin vămile văzduhului și cu rugăciunile tale ne izbăvește de osânda cea veșnică.

Deci roagă pe Domnul să ne dăruiască dragoste nefățarnică și neclintită de Patria Cerească înaintea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți ai Sfintei Sale Biserici, ca să ne acopere mila lui Dumnezeu în nesfârșiții veci ai vecilor. Amin.

Psalmi pentru izbăvirea de patima beției – recomandarea Părintelui duhovnic Lavrentie de la Mănăstirea Frăsinei

Psalmul 37

1.     Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.

2.     Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta.

3.     Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.

4.     Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.

6.     Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.

7.     Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu.

8.     Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.

9.     Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.

10.   Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine.

11.   Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.

12.   Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau.

13.   Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa.

14.   Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.

15.   Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu,

16.   Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit.

17.   Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea.

18.   Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu;

19.   Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.

20.   Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea.

21.   Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine;

 22.      Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 50

1.   Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

2.   Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

3.   Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

4.   Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

5.   Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

6.   Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

7.   Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

8.   Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

9.   Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.

14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

 20.      Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Psalmul 67

1.     Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El.

2.     Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu,

3.     Iar drepţii să se bucure şi să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie.

4.     Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi numelui Lui, gătiţi calea Celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui,

5.     Şi vă bucuraţi înaintea Lui. Să se tulbure de faţa Lui, a Părintelui orfanilor şi a Judecătorului văduvelor.

6.     Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui; Dumnezeu aşază pe cei singuratici în casă,

7.     Scoate cu vitejie pe cei legaţi în obezi, la fel pe cei amărâţi, pe cei ce locuiesc în morminte.

8.     Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustiu,

9.     Pământul s-a cutremurat şi cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de la faţa Dumnezeului lui Israel.

10.   Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moştenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o.

11.   Vietăţile Tale locuiesc în ea; întru bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grijă de cel sărac.

12.   Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă.

13.   Împăratul puterilor, poporului iubit va împărţi prăzile.

14.   Dacă veţi dormi în mijlocul moştenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiţei şi spatele vostru va străluci ca aurul.

15.   Când Împăratul Cel ceresc va împrăştia pe regi în ţara Sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon.

16.   Munte al lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan.

17.   Pentru ce, munţi cu piscuri, pizmuiţi muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârşit?

18.   Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locaşul Său cel sfânt.

19.   Suitu-Te-ai la înălţime, robit-ai mulţime, luat-ai daruri de la oameni, chiar şi cu cei răzvrătiţi îngăduiţi au fost să locuiască.

20.   Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Dumnezeu zi de zi; să sporească între noi, Dumnezeul mântuirii noastre.

21.   Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii şi ale Domnului Dumnezeu sunt ieşirile morţii.

22.   Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor Săi, creştetul părului celor ce umblă întru greşelile lor.

23.   Zis-a Domnul: "Din Vasan îl voi întoarce, întoarce-voi pe vrăjmaşii tăi din adâncurile mării,

24.   Pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor şi limba câinilor tăi în sângele vrăjmaşilor tăi.

25.   Văzut-am, Dumnezeule, intrarea Ta, văzut-am intrarea Dumnezeului şi Împăratului meu în locaşul cel sfânt:

26.   Înainte mergeau căpeteniile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane şi zicând:

27.   În adunări binecuvântaţi pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel!

28.   Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire; căpeteniile lui Iuda, povăţuitorii lor, căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului şi ziceau:

29.   "Porunceşte, Dumnezeule, puterii Tale; întăreşte Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă.

30.   Pentru locaşul Tău, din Ierusalim, Îţi vor aduce împăraţii daruri.

31.   Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei care au fost încercaţi ca argintul.

32.   Risipeşte neamurile cele ce voiesc războaie". Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, zicând:

33.   "Împărăţiile pământului cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Domnului.

34.   Cântaţi Dumnezeului Celui ce S-a suit peste cerul cerului, spre răsărit; iată va da glasul Său, glas de putere.

35.   Daţi slavă lui Dumnezeu! Peste Israel măreţia Lui şi puterea Lui în nori.

 36.      Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israel; Însuşi va da putere şi întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu".

Psalmul 142

1.   Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2.   Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3.   Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

4.   Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

5.   Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

6.   Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.

7.   Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

8.   Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9.   Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

 

08-05-2015
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu
Claudia - 11-12-2016:

Citesc Acatistul Maicii Domnului Potir Nesecat pentru al ajuta sa scape de patima betiei pe fratele meu Valerie. Dar dependeta este foarte mare ca poate sa reziste numai 1-2 saptamini,apoi o ia de la capat. Va rog sa Va impartasiti cu experienta Dvs in acest sens,daca posibil ati obtinut rezultate dorite si prin ce metode. Va multumesc. Doamne ajuta!

agaton - 12-12-2016:

     Am cunoscut cateva persoane care au reusit sa se lase de baut. Unul, necredincios, s-a lasat din propria initiativa si cu o vointa mare. Al doilea, caldicel, s-a lasat numai in urma amenintarii medicului ca va muri in scurt timp daca mai bea. Și un altul, foarte credincios, dar si foarte slab in fata paharului, a reusit prin rugaciune, pomelnice, spovedit, vointă. Ultima incercare a lui a fost cand i s-a dat voie sa se impartaseasca, dar cineva ii bagase in cap ideea ca ”vinul” din Sfanta Impartasanie il va intoarce iar la pahar. Nu a fost asa (nu era vin, ci sângele Domnului) si a scapat de sticla si pahar.

     Daca nu merge la biserica, atunci trebuie dus de dv., pe pomelnic. Daca nu se roaga (dar si daca se roaga), trebuie sa se roage familia, prietenii si rudele pentru el. Daca nu citeste (sau chiar daca citeste) acatistul (potirul nesecat) atunci trebuie sa il citeasca cineva pentru el.

Cei apropiati sa il ajute, nu sa il certe, caci e o neputinta. Trebuie tinut, cat se poate, departe de orice trimitere la alcool (reclame, sticle de bautura, restaurante, prieteni de pahar etc.). Daca recunoaste ca e alcoolic, e pe jumatate vindecat. Majoritatea insa spun ca ei nu sunt dependenti de alcool si ca se pot lasa oricand. Ca in gluma aceea: Nu este greu sa te lasi de baut. Eu m-am lasat pana acum de vreo 20 de ori!

mai mult...
Aura Dumitrascu - 17-07-2020:

Buna ziua! As vrea sa va intreb cum se citeste pentru cineva corect Acatistul Maicii Domnului Potirul Nesecat!sotul meu are probleme cu alcoolul,crede in Dumnezeu dar nu prea merge la biserica decât de sarbatori!Vreau sa citesc eu pt el Potirul Nesecat si sa il ajut sa scape de aceasta patima ,eventual sa redescopere in sufletul lui apropierea fata de Dumnezeu si Domul Iisus Hristos!uneori nu am timp dimineața deoarece lucrez,este rau sa citesc la orice ora din zi? Sau sa intrerup si sa reiau apoi citirea Acatistului?(nu sunt mereu singura in casa)Stiu ca Bunul Dumnezeu si Domnul Iisus il vor scapa de acest rau,cum este cel mai corect sa ma rog eu sotia pentru el,sotul meu?

Redactia - 01-08-2020:

pt Aura Dumitrascu

Doamne ajuta!

In ceea ce priveste o anumita ora la care sa cititi acatistul nu este o regula stricta. Puteti citi cand va faceti putin timp, importanta fiind constanta in rugaciune si dragostea pentru sotul dvs.

Maica Siluana Vlad are multe sfaturi utile pentru cei dependenti de alcool, dar si pentru familiile acestora. Va rugam sa cititi in acest sens si cele de mai jos:

"Alcoolismul este o boală şi este o boală distrugătoare. Trebuie să ne gândim şi să o privim ca pe o boală şi nu ca pe un viciu oarecare. E o boală aşa cum este diabetul. Veţi afla mai multe dacă veţi lua legătura cu centrele de recuperare şi trebuie ca cel bolnav să vrea să se facă sănătos. Ca şi cel bolnav de depresie; constat că sunt bolnav şi-mi doresc să mă fac sănătos. Altfel, cei din jur n-au ce să-i facă. Şi cei din jur pot învăţa cum să nu-i întreţină dependenţa. Cei din jurul unui alcoolic sau cei din jurul unui dependent devin codependenţi şi e un comportament anume. Veţi alia multe lucruri care vă vor ajuta să ieşiţi din mare sufe­rinţă. Trebuie să privim cu multă seriozitate această boală."

(Monahia Siluana VladDeschide cerul cu lucrul mărunt, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 152)

https://sfintiiarhangheli.ro/alcoolismul

 

mai mult...
Alexandra - 09-09-2020:

Cu tot respectul daca imi puteti da un sfat .Eu consider că sotul meu are o problema dar el neaga acest lucru .Este fumator dar si bea .In fiecare zi pune alcool in gura fie bere sau vin , nu este zi lasata de la Dumnezeu sa nu puna , cantitatea nu este mare dar exista zilnic si imi este teama pentru el pentru urmari .Nu stiu cum pot sa il ajut , eu nu suport sa il vad asa schimbat , parca i se schimba infatisarea .

agaton - 12-09-2020:

Pentru Alexandra: Nu se pot da sfaturi decât generale deoarece nu îl cunoaștem. Ar trebui să meargă la un preot/duhovnic. Bănuiesc că nu e prea credincios, că nu merge la biserică, că nu se spovedește și împărtășește, dar încercați să îl aduceți pe această cale. Deși, dacă nu recunoaște că are o problemă, nu se va spovedi corect.
Citiți ”Potirul nesecat” sau/și paraclisul Maicii Domnului (40 zile) - ar fi bine să citească și el. Puneți-l pe pomelnic.
Dacă nu, căutați pe internet cu cuvintele ”traumele din copilărie”, selectați ceea ce credeți că ar citi și el și propuneți-i să citească și să urmeze un webinar pe această temă.

Mirela Ispas - 18-11-2020:

Rugaciuni frumoase ,foarte bine alese. Ma rog mult de pe acest sait Doamne Ajuta!

Maria - 19-11-2020:

Soul meu a baut multi ani.Face a pauze si dinou o lua de la capat. Dupe ani grei de suferinta am decis si in momente de liniste am discutat.,2 posibilitati sau plec, pt .ca nu pot indura sau impreuna ne rugam sau scape de aceasta patima grea a betiei. Ne-am rugam impreuna , veneam de last sch 2 si last ora 12 noaptea ne rugam.Am fost last manastire , m -am rugat last icoana facatoare de minuni a Maici Domnului, am atins hainele lui de ea .Hainele le imbraca zilnic. S otul meu dupa mai mult de 10 ani de patimi ale betiei s-a vindecat.Nu era un credincios practicant, la biserica venea de paste .Bunul Dumnezeu ne-a ajutat.Credinta si rugaciune. Doamne ajuta! Implicati-va familia, chemati-I sau va fie alaturi la rugaciune.Credeti cu tarie .ca Domnul o sau va ajute! Nu renuntati la rugaciune. Binecuvantari divine!

Ioana - 02-04-2021:

Doamne ajuta-mi sa scap de necazul ce mă apasă, dementa mamei, băutul soțului meu de supărare și ascultarea fetelor mele la vârsta adolescenței