Cookies de analiza a traficului sunt inactive, dar pot fi activate prin click pe Accept | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 1142

Regulamentul de organizare si de functionare a Sinodului Panortodox din Creta, iunie 2016

Tags: sinod panortodox;

Document aprobat de către participanții la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale la Chambésy (21-28 ianuarie 2016), cu excepția reprezentanților Patriarhiei Antiohiei. Publicat în conformitate cu decizia Sinaxei Întâistătătorilor

Articolul 1

Introducere

Prin harul Preasfintei Treimi, Sfântul și Marele Sinod este o expresie autentică a tradiției canonice și a practicii bisericești perene pentru funcționarea sistemului sinodal în Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Acesta este convocat de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, cu acordul Preafericirilor lor Întâistătătorii tuturor Bisericilor Autocefale Ortodoxe Locale recunoscute de toți, și este format din membri numiți de Bisericile Ortodoxe Locale.

Articolul 2

– Convocarea Sinodului

Convocarea Sinodului este anunțată, cu harul lui Dumnezeu, prin scrisori patriarhale din partea Patriarhului Ecumenic adresate tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale Locale, prin care:

    1) este anunțată finalizarea pregătirilor presinodale, decise la nivel panortodox;

   2) este stabilită data și locul reuniunii Sinodului cu acordul Preafericirilor Lor Întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale Locale și,

    3) în conformitate cu deciziile luate la nivel panortodox de către Preafericirile Lor, Întâistătătorii, în cadrul Sfintelor Sinaxe, Bisericile Ortodoxe Autocefale Locale sunt invitate să desemneze delegații Sinodului și să anunțe Patriarhului Ecumenic lista delegaților lor.

 Articolul 3

Structura Sinodului

Sunt membrii Sinodului ierarhii desemnați de fiecare Biserica Ortodoxă Autocefală, în calitate de delegați;

1) numărul membrilor a fost stabilit la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, în martie 2014;

2) Delegațiile pot fi însoțite de consilieri speciali, clerici, monahi și laici, dar numărul acestora nu poate, în mod normal, să depășească numărul de șase membri, cât și trei asistenți pentru fiecare Biserica Ortodoxa Autocefală;

3) Consultanții speciali pot participa la sesiunile plenare ale Sinodului, fără dreptul de a lua cuvântul sau de a vota, însa trebuie să asiste în lucrul său Secretariatul Consiliului sau Comisiile Sinodale, cu dreptul de a lua cuvântul și de a-și exercita funcțiile lor specifice care le sunt atribuite.

4) Fiecare dintre Întâistătători poate avea în spatele lui unul, sau eventual doi ierarhi membri ai delegației Bisericii sale în timpul lucrărilor Sinodului. Datorită obligațiilor sale crescute, Președintele poate avea cu el doi ierarhi și un secretar; toți consultanții se așează în spatele Întâistătătorilor.

5) În cazul în care un Întâistătător al unei Biserici se vede împiedicat să participe la Sinod sau la una dintre sesiunile sale, acesta trebuie să fie înlocuit de un alt ierarh al Bisericii sale, în conformitate cu practica acesteia.

Articolul 4

Președinția Sinodului Președinția Sinodului este exersată:

  1) de Patriarhul Ecumenic. Întâistătătorii celorlalte Biserici Ortodoxe Locale sunt plasați la dreapta și la stânga lui, în ordinea de Sfintelor Diptice ale Patriarhiei Ecumenice;

   2) membri delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale sunt plasați, conform ordinii numitelor Sfinte Diptice, la locul care le este atribuit în sala în care se desfășoară ședințele Sinodului; consultanții speciali ai fiecărei delegații sunt plasați alături de ei, pentru a facilita colaborarea.

  Articolul 5

 Competența Președintelui Președintele Sinodului:

   1) declară deschiderea și închiderea lucrărilor Sinodului;

  2) colaborează cu Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru a planifica lucrările pe temele ce figurează în ordinea de zi a Sinodului, și pentru a soluționa imediat toate problemele de procedură și de funcționare a Sinodului;

   3) aprobă programul de viață liturgică a membrilor Sinodului;

  4) conduce discuțiile la fiecare reuniune, prin prezentarea comentariilor adecvate pentru coordonarea cea mai bună cu misiunea Sinodului;

    5) dă cuvântul membrilor Sinodului și asigură respectarea strictă și aplicarea corectă a principiilor acestui prezent regulament pentru o bună derulare și în conformitate cu regula ecleziastică a lucrărilor,

6) coordonează activitatea Secretariatului Sinodului Panortodox;

Articolul 6

Secretariatul Sinodului Secretariatul Sinodului este panortodox, și anume:

1) este compus dintr-un ierarh al fiecărei delegații cât și secretarul pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod care supraveghează activitatea Secretariatului și,

2) membrii Secretariatului sunt asistați în activitatea lor de către consilieri ad hoc, clerici, monahi și laici, aleși din rândul consilierilor delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale. Ei trebuie să asiste Secretariatul Panortodox în lucrările sale extinse și polivalente. Așa-numiții consilieri nu pot depăși numărul de doi pentru fiecare Biserică.

Articolul 7

Atribuțiile Secretariatului Sinodului Competențele Secretariatul Sinodului sunt:

1) stabilește dosarele care conțin materialul reieșit din procedura de pregătire a textelor cu privire la teme din ordinea de zi a Sinodului, în limbile de lucru stabilite;

2) își asumă sarcina de a ține un proces verbal al lucrărilor Sinodului;

3) sprijină în lucrările sale Plenul și Comisiile Sinodului;

4) asigură buna funcționare a sistemului de interpretare simultană a dezbaterilor Sinodului în limbile oficiale;

5) formează Comitete speciale atât pentru a redacta Comunicate destinate să informeze publicul cu privire la derularea lucrărilor Sinodului, cât și pentru a pregăti Mesajul acestora;

6) informează în mod corect Observatorii oficiali ai celorlalte Biserici sau Confesiuni Creștine, furnizându-le dosarele relevante cu privire la temele din ordinea de zi a Sinodului; și

7) rezolvă imediat orice problemă neașteptată, reală sau procedurală.

Articolul 8

– Lucrările Sinodului

Lucrările Sinodului încep și se încheie cu slujirea Sfintei Liturghii panortodoxe, prezidată de Patriarhul Ecumenic, cu participarea tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale sau a reprezentanților Acestora, în ordinea Sfintelor Diptice ale Patriarhiei Ecumenice;

1) au loc în Plen sau în Comisiile Sinodale, în conformitate cu programul de lucru dezvoltat de aceștia și cu privire la subiectele de pe ordinea de zi, ale căror texte au fost aprobate în unanimitate de către Conferințele panortodoxe Presinodale și Sinaxele Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale;

2) nu pot fi introduse pentru a fi dezbătute în Sinod texte neaprobate în unanimitate de către Conferințele panortodoxe Presinodale și Sinaxele Întâistătătorilor sau teme noi, cu excepția Mesajului final al Sinodului, al cărui proiect trebuie să fie pregătit de un Comitet special, cu o săptămână înainte de convocarea sa și cu aprobarea Întâistătătorilor, și

3) În afară de sesiunea de deschidere și de închidere a Sinodului, toate celelalte sesiuni se desfășoară cu ușile închise.

Articolul 9

Derularea dezbaterilor

1) Dezbaterile se desfășoară în limbile oficiale ale Sinodului, adică în greacă, rusă, franceză și engleză, precum și în arabă ca limbă de lucru pentru care un sistem de interpretare simultană este asigurat.

2) Subiectele sunt discutate în ordinea în care ele apar pe ordinea de zi a Sinodului; discuțiile se vor concentra strict pe tema desemnată pentru fiecare sesiune.

3) Orice intervenție în afara subiectului este interzisă, cuvântul fiind retras intervenientului de către Președinte, cu excepția cazului în care aceasta privește o chestiune dovedită de procedură sau personală; prin urmare, în acest caz, cel care dorește să ia cuvântul trebuie să indice dispoziția Regulamentului care, în opinia sa, este încălcată.

Articolul 10

Participarea membrilor la dezbateri

Cuvântul în cadrul lucrărilor Sinodului este liber, dar nimeni nu poate vorbi înainte de a cere și a primi permisiunea Președintelui Sinodului.

1) dorința exprimată de către un membru al Sinodului de a participa la discutarea temei este declarată printr-o notificare scrisă către membrul competent al Secretariatului Sinodului, care păstrează lista cu ordinea priorității celor care și-au exprimat dorința de a vorbi și o dă Președintelui Sinodului.

2) Durata intervenției fiecărui vorbitor în dezbatere nu poate depăși zece minute; reluarea cuvântului, dacă explicații sunt cerute, sau dacă se consideră că sunt necesare sau utile de către Președintele Sinodului, nu poate depăși cinci minute. Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale au la dispoziție de două ori mai mult timp pentru intervențiile lor.

3) Orice controversă dialogică în afara subiectului sau orice dispută personală între membrii Sinodului este interzisă, fiind nu numai străină, ci, de asemenea, contrară misiunii Acestuia.

Articolul 11 ​​

Modificări aduse textelor

În timpul discuțiilor pentru fiecare temă, propunerile formulate în amendamente, corectări sau adăugări la textele aprobate în unanimitate de către Sinoadele panortodoxe Presinodale și Sinaxele Întâistătătorilor pe subiecte din ordinea de zi a Sinodului, precum și mesajul Sinodului.

1) se depun la Secretariatul Sinodului de către delegațiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru a fi prezentate Plenului Sinodului de către Președinte sau, în scopul de a fi ratificate în mod oficial printr-o decizie sinodală.

2) Aprobarea acestor modificări, după încheierea dezbaterilor care le privesc, este exprimată, în conformitate cu practica stabilită la nivel panortodox, prin principiul unanimității delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Acest lucru înseamnă că amendamentele neaprobate în unanimitate nu trec.

Articolul 12

Votul și aprobarea textelor

Votul asupra textelor discutate și revizuite de către Sinod cu privire la subiectele de pe ordinea de zi,

1) se efectuează de către Bisericile Ortodoxe Autocefale și nu de fiecare membru al delegațiilor lor la Sinod, în conformitate cu decizia unanimă luată în această sens de către Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, conform căruia fiecare Biserică Autocefală nu dispune decât de un singur vot;

2) Votarea textelor de Biserică, și nu de fiecare membru, nu exclude adoptarea unei poziții negative de către unul sau mai mulți ierarhi ai delegației unei Bisericii Ortodoxe Autocefale pentru amendamentele aduse sau pe un text, în general, și dezacordul său este înregistrat în Actele Sinodului și

3) evaluarea acestor dezacorduri este o problemă internă a Bisericii Autocefale în care ei s-au manifestat și care poate întemeia votul său final pe principiul majorității interne, exprimat de către Întâistătătorul său, motiv pentru care este considerat necesar să li se acorde spațiul și timpul necesar pentru consultarea lor în acest scop.

Articolul 13

Aprobarea și semnătura textelor

Textele aprobate în unanimitate cu privire la subiectele de pe ordinea de zi a Sinodului, elaborate în cele patru limbi oficiale și bucurându-se de aceeași valabilitate:

  1) Sunt parafate de către toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale pe toate paginile lor și în toate limbile oficiale ale Sinodului; sunt semnate la sfârșit de către Președinte și de toți membrii Sinodului.

  2) Deciziile sinodale semnate cât și Mesajului Sfântului și Marelui Sinod sunt trimise prin Scrisori patriarhale tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale care trebuie să le comunice Bisericilor lor respective. Aceste documente au o autoritate panortodoxă. Articolul 14 Participarea observatorilor Observatorilor altor Biserici și Confesiuni creștine, precum și cei din alte organizații creștine, pot participa la ședințele de deschidere și închidere a Sinodului, fără dreptul de a lua cuvântul și de a vota.

Articolul 15

Elaborarea actelor (procese verbale și documente)

Deliberările Sinodului vor fi înregistrate și vor fi editate prin grija unui Comitet Panortodox special al Secretariatului Sinodului desemnat printr-o decizie a Întâistătătorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, pentru a elabora procesele verbale în limbile oficiale care vor fi comunicate tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale.

Articolul 16

Informații de presă

1) Prin decizia Președintelui, cu acordul celorlalți Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe, este creat un Comitet format din paisprezece membri, din membrii Sinodului, câte unul din fiecare Biserica Ortodoxă Autocefală, însoțiți de consilieri speciali, care vor informa mass-media despre lucrările în curs ale Sinodului, prin contactarea lor cu regularitate.

2) Doar jurnaliștii acreditați în mod corespunzător de către secretariatul pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod pot participa la sesiunile de deschidere și de închidere ale Sinodului.

 Traducere de Roman Ortodox în Franța după textul de la Orthodoxie. com, Règlement d’organisation et de fonctionnement du Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe :

01-03-2016
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu