(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
ACTUALITATEA religioasăNr. vizualizari: 4398

Memoriu privind documentele electronice nesecurizate (propunere legislativă)

Asociaţia Pentru Libertatea Românilor
Tags: memoriu; bioetică; card; identitate; date biometrice;
Memoriu privind documentele electronice nesecurizate (propunere legislativă)
 
N.redacţiei:  Cardul de sănătate, cardul de identitate şi alte carduri ne simplifică viaţa, dar, nesecurizate fiind, ne-o şi sacrifică!
      În luna decembrie 2012 ordonanţa de urgenţă privind actele de identitate a fost aprobată de Guvern şi publicată în Monitorul Oficial fără ca ziarele, televiziunile, oamenii să comenteze ceva. Trecerea de la lagărul comunist la cel electronic are loc firesc, liniştit, fără zvâcniri...  Doar câteva asociaţii încearcă să ne spună că dacă ne uităm istoria recentă riscăm să o repetăm.
 
 
Către
SENATUL ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711
 
În atenţia Domnului Darius-Bogdan VÂLCOV
Preşedinte al Comisiei pentru Administraţie Publică, Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului
 
Spre ştiinţă: Domnului George Crin Laurenţiu Antonescu - Preşedintele Senatului României
 
Subiect: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români , precum şi actele de rezidenţă ale cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
 
Domnule Preşedinte,
 
     În calitatea lor de organizaţii care au ca misiune promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, organizaţiile semnatare vă transmit următoarele observaţii referitoare la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82-2012 :
     Datele biometrice necesită o atenţie specifică, deoarece acestea identifică în mod neechivoc o persoană utilizând caracteristicile sale comportamentale sau fiziologice unice. Din acest motiv, studiile efectuate demonstrează[1] că impactul culegerii lor asupra vieţii private prezintă mai multe riscuri majore:
 
a) Primul risc îl reprezintă uzurparea identităţii, în special în cazul identificării sau al autentificării.
b) Cel de-al doilea risc îl reprezintă devierea scopului, fie de către operatorul de date însuşi, fie de către un terţ, inclusiv autorităţile de aplicare a legii. Aici trebuie avute în vedere inclusiv posibilele abuzuri sau neglijenţe ale unor persoane însărcinate cu administrarea sau cu utilizarea datelor cu caracter personal[2].
c) Cel de-al treilea risc este breşa în securitatea datelor.
d) Cel mai grav risc este însă acela că biometria schimbă irevocabil relaţia între corp şi identitate astfel că o maşină (un echipament tehnologic) poate citi corpul uman şi, astfel datele sunt susceptibile de folosire ulterioară in diferite scopuri.
e) De asemenea, în ceea ce priveşte acurateţea citirilor, trebuie subliniat că, atunci când se utilizează sistemele biometrice, nu se pot obţine rezultate 100% fără erori. Aceasta se poate datora diferenţelor de mediu în momentul colectării datelor (lumină, temperatură etc.) sau diferenţelor dintre echipamentele utilizate (camere video, dispozitive de scanare etc.).[3]
 
     În acest sens, trebuie remarcat faptul că, în Franţa, un raport din anul 2011 dezvăluie securitatea îndoielnică a paşapoartelor biometrice. Acest raport arată că 10% din paşapoartele biometrice au fost obţinute fie de imigranţi ilegali în mod fraudulos, fie de indivizi în căutarea unei identităţi. Urmare a acestei probleme, dar şi a altora semnalate în statele U.E. (Anexa 1), membrii Parlamentului European au solicitat lămuriri Comisiei Europene despre siguranţa documentelor biometrice[4]. Deşi Comisia urma să transmită un raport până pe 29 iunie 2012, acesta nu a fost finalizat şi dat publicităţii nici până astăzi.
     Parlamentul European a atras atenţia asupra faptului că încă nu s-a acumulat suficient de multă experienţă în ceea ce priveşte utilizarea acestor noi tehnologii şi rămân prea multe probleme legate de:
- fiabilitatea şi utilitatea luării de amprente în cazul copiilor şi al persoanelor în vârstă;
- încrederea care poate fi acordată procesului de colectare a datelor biometrice;
- posibilele deficienţe ale sistemelor de identificare şi rata erorii în diverse state membre;
- disparităţile existente în ceea ce priveşte documentele care trebuie furnizate şi modalitatea de emitere a documentelor respective
     Reiterăm faptul că nu exista niciun studiu din care să rezulte problemele şi numărul de cazuri de falsificare a actualelor acte de identitate, nici care să demonstreze necesitatea noilor acte de identitate şi nicio analiza cost/beneficiu a noilor implementări tehnologice[5].
     Aderarea României la spaţiul Schengen NU impune existenţa obligatorie a cărţilor de identitate electronice. Rapoartele europene pregatite de ENISA 1 (Privacy Features of European eID Card Specifications, ENISA, Ian 2009 http://www.enisa.europa.eu/act/it/eid/eid-cards-en) demonstrează că există chiar state europene care nu au niciun fel de act de identitate obligatoriu (Danemarca, Irlanda, Letonia, etc.) şi acest lucru nu le impiedică pe unele din acestea să participe în programul Schengen.
     Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82-2012 este vădit neconstituţională întrucât introduce prevederi legale de restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului[6]. De asemenea, potrivit Constituţiei României, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. Adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 82-2012 nu poate fi motivată prin necesitatea interoperabilităţii actelor de identitate electronice în diverse programe europene (cum ar fi STORK), în condiţiile în care discuţiile privind lipsa de securitate a documentelor electronice sunt foarte actuale, iar programele europene nu impun şi nici nu recomandă la acest moment implementarea obligatorie a unor astfel de acte.
 
     Pe de altă parte, proiectul de Ordonanţă de urgenţă nu a făcut obiectul consultărilor publice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ordonanţa include în expunerea de motive câteva erori, lipsuri sau contradicţii, inclusiv cu textul Ordonanţei de urgenţă:
- Deşi expunerea de motive menţionează dreptul de opţiune pentru cărţile de identitate fără chip, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, prevederile sunt ambigue, neexistând o prevedere expresă în acest sens.
- Expunerea de motive menţionează expresia "retragerea eşalonată a cărţilor de identitate" pagina 2 - intrând în contradicţie cu dreptul de opţiune statuat în acelaşi document (nu şi în textul ordonanţei).
- Expunerea de motive nu prezintă cheltuielile bugetare implicate odată cu introducerea cărţilor de identitate electronice.
 
     În acest context, organizaţiile semnatare ale acestei petiţii solicită:
     A. Respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012, nefiind justificat caracterul de urgenţă şi ca fiind nenecesară şi inoportuna în acest moment, în special până când:
a) Comisia Europeană nu va prezenta răspunsul vis-a-vis de fraudele sistemului în Franţa sau de neconcordanţele raportate în Olanda;
b) Curtea Europeană de Justiţie se va pronunţa asupra cazurilor de interpelare preliminară din partea instanţelor din Germania şi Olanda.
     B. Având în vedere iminenta atingere a dreptului la viaţă privată prin reglementarea posibilităţii colectării de date cu caracter personal de la toţi cetăţenii români, se impune în mod obligatoriu:
- realizarea unei analize de necesitate şi eficienţă a introducerii noilor acte electronice de identitate, prin prezentarea publică a numărului de cărţi de identitate falsificate în ultimii ani şi a costurilor actualului proiect. Aceasta cerinţă este imperativă mai ales în contextul în care Parlamentul European şi statele membre a semnalat deficienţele sistemului de colectare şi identificare pe baza datelor biometrice.
- adoptarea unui astfel de act normativ doar printr-o lege şi nu printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului după consultarea atentă a populaţiei şi prezentarea riscurilor sistemului;
includerea în textul actului normativ a principiilor de securitate şi protecţie a vieţii private (de ex. inexistenţa bazei de date unice cu date biometrice) ca şi a sancţiunilor drastice pentru încălcarea acestora;
     C. Susţinem în mod obligatoriu necesitatea menţinerii unei alternative de carte de identitate simplă cu folosirea tehnologiei actuale pentru persoanele care, din diverse motive de conştiinţă, securitate sau opinie, nu doresc obţinerea unui act electronic de identitate. Insistăm asupra acestei prevederi cu atât mai mult cu cât aceasta opţiune nu împiedică cu nimic obligaţiile României faţă de Uniunea Europeană.
     D. În cazul în care, chiar şi în condiţiile nesiguranţei emanate la nivel global de introducerea actelor de identitate electronică, veţi proceda la propunerea unui raport favorabil privind aprobarea ordonanţei de urgenţa a guvernului, asociaţiile semnatare consideră absolut necesare următoarele modificări:
a) prevederea expresa în proiect a dreptului de opţiune al cetăţeanului între a i se elibera o carte de identitate/reşedinţă obişnuită (actualul tip) şi o carte electronică de identitate/reşedinţa.
b) păstrarea valabilităţii actualelor cărţi de identitate până la momentul expirării lor.
 
În acest sens, următoarele modificări sunt imperios necesare:
Art. I.  
Textul alineatului 1 al art 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului, declaraţia privind opţiunea între cartea de identitate şi cartea electronică de identitate, precum şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P."
 
Textul alin. 2 al art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cartea electronică de identitate se eliberează:
a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
b) cu valabilitate de 5 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani."
 
La articolul 17, după alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu următorul cuprins:
"(7) Titularul are dreptul de a opta între cartea de identitate şi cartea electronică de identitate"
 
La articolul 19, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
"(4) La preschimbarea actului de identitate, titularul are dreptul de a opta între cartea de identitate şi cartea electronică de identitate."
 
Art. V. -
Textul articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate, pe măsura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
 
Alineatul (1) al articolului X se modifică după cum urmează:
(1) Cărţile de identitate, cărţile de rezidenţă şi cărţile de alegator se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 
Alineatul (2) al articolului X se abrogă.
 
Alineatul (7) al articolului X se modifică după cum urmează:
(7) Datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează, pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, cu echipamentele utilizate la paşapoartele electronice, aflate în dotarea sa şi a misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.
 
Asociaţia Pentru Libertatea Românilor,
Preşedinte Nicolae Livadă
Bacău, Str. Decebal, nr.6, sc.A, ap.11, cod 600283
Tel. 0744.590.721
 
În anexă prezentăm:
1. Aspecte legate de nefuncţionarea sistemului sau încălcări ale drepturilor fundamentale semnalate în statele membre (Anexa 1)
2. APADOR-CH în data de 23 august 2010 (Anexa 2)
3. Decizie a Curţii Constituţionale din Franţa referitoare la neconstituţionalitatea legii de introducere a cărţii electronice de identitate
4. Comunicat al Parlamentului European - referitoare la interpelarea Comisiei Europene referitoare la problemele semnalate legate de paşapoartele biometrice
 
Organizaţii care aderă prezentei interpelări :
1.Asociaţia Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere
Filiala Vrancea „Ștefan cel Mare”
Focșani, Str. Cezar Bolliac nr .8, Cercul Militar; Tel.0726304833; prin Cpt. C.dor rez. Chirica Aurelian
2. Asociaţia Pro-vita filiala Bucureşti
 Str. Zmeica, nr. 12, sector 4Bucureşti; prin Bogdan Stanciu, preşedinte
3. Asociaţia Umanitate Pentru Toţi Bacău
 Avocat Palade Adelina-Beatrice; Str Pieţei, nr. 4, Bacău, România
4. Asociaţia Culturală Valea Muntelui Neamţ
5. Asociaţia Bucovina Profunda
 

[1] Avizul 3/2012 privind progresele înregistrate de tehnologiile biometrice, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_ro.pdf, pag 32
[2]     A se vedea https://www.eff.org/deeplinks/2012/01/biometrics-argentina-mass-surveillance-state-policy
[3]     Ibidem, pag. 6
[4] A se vedea in acest sens http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000052+0+DOC+XML+V0//EN
[5]     PETITIE. Solicitam retragerea proiectului de introducere a cartii de identitate biometrice!, ActiveWatch, 23 august 2010
[6]     A se vedea raport întocmit pentru Comisia Juridică şi Drepturile Omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în anul 2011, de către dl. Holger HAIBACH. Acest raport iterează care sunt mutiplele drepturi şi libertăţi ce pot fi grav atinse din cauza deficienţelor sistemului electronic: riscurile falsificării, atentatul la demnitatea umană, riscul major al încălcării dreptului la viaţă privată - art 8 CEDO, dreptul la o justiţie echitabilă (care poate fi încălcat prin riscul existent al falsificării) - articolul 6 din CEDO, încălcarea principiului non-discriminării - art 14 CEDO, încălcarea liberei circulaţii - art 2 din protocolul 4 CEDO, etc.


13-02-2013
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu
filipescu - 23-07-2013:

Cel mai hotarat NU pentru aceste dispozitive!!!!! Inregimentarea intr-o masa controlabila ma revolta profund. Cu atit mai mult cu cit sistemul, din cite am citit, nu este sigur. Ideea unui referendum pe tema aceasta consider ca este salutara. OBLIGATORIE!!!