(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
Sfânta ScripturăNr. vizualizari: 616

Verticala Prezentului şi Orizontala Atotprezenţei

PS Daniil Stoenescu
Tags: pronia; Dumnezeu; revelatia; mistica; Daniil Stoenescu;
 

Revelaţia din Sfânta şi Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament este traversată de la cel dintâi cuvânt din Facere până la cel din urmă cuvânt din Apocalipsă de Orizontala Atotprezenţei lui Dumnezeu. Pe această Orizontală a Atotprezenţei divine se ridică, din când în când şi din vreme în vreme, Verticala Prezentului, prin toate treptele, pragurile sau etapele Revelaţiei dumnezeieşti, prin drepţi, patriarhi, regi, profeţi, prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Evanghelişti; iar Sfinţii Părinţi ai Bisericii sunt tâlcuitori atât ai Orizontalei Atotprezenţei, cât şi ai Verticalei Prezentului, ei înşişi ajungând la descoperirea şi altitudinea teologică şi existenţială a acesteia, prin experienţe duhovniceşti sau mistice şi prin teologhisire. Cei veneraţi  în Duminica Tuturor Sfinţilor şi-au descoperit şi şi-au înscris propria Verticală a Prezentului lor pe Orizontala Atotprezenţei lui Dumnezeu.

Astfel am putea da următoarele exemple: dreptul Abel, prin jertfa lui bineprimită de Dumnezeu, îşi descoperă propria lui Verticală a Prezentului înscrisă pe linia sau axa Orizontalei Atotprezenţei, prin fumul jertfei ridicat şi îndreptat spre cer, semn al rectitudinii lui morale şi spirituale. Enoh, al şaptelea de la Adam, şi-a descoperit Verticala Prezentului în şi prin cei două sute de ani de umblare neîntreruptă cu Dumnezeu, până când Verticala Prezentului lui a fost răpită de şi în Orizontala veşnică a Atotprezenţei lui Dumnezeu. Patriarhul Noe îşi descoperă Verticala Prezentului prin alegerea lui de către Dumnezeu şi prin porunca construirii corabiei de pe vremea potopului, iar prin Revelaţia curcubeului legământului, Verticala Prezentului lui se ­uneşte şi se desăvârşeşte în ­Orizontala Atotprezenţei. Patriarhul Avraam îşi descoperă Verticala Prezentului prin ascultarea chemării lui de către Dumnezeu din Urul Caldeii în Haran şi de aici în Canaan, având ca punct culminant incandescent Teofania de la stejarul Mamvri. Patriarhul Isaac îşi descoperă Verticala Prezentului prin jertfa de pe Moria. Patriarhul Iacob îşi descoperă Verticala Prezentului prin revelaţia scării cerului de la Betel, înscrisă de asemenea pe Orizontala Atotprezenţei Revelaţiei biblice.

Orizontala Atotprezenţei aparţine exclusiv lui Dumnezeu, iar Verticala Prezentului aparţine omului lui Dumnezeu 

Patriarhul Iosif îşi descoperă Verticala Prezentului în temniţa din Egipt, iar după patru sute de ani, omul lui Dumnezeu, Moise, rânduit din veci ca să fie eliberatorul poporului ales al lui Israel din robia egipteană, este chemat prin Revelaţia rugului aprins din Sinai să-şi descopere Verticala Prezentului pentru el şi pentru un întreg popor şi generaţii de urmaşi, până la Hristos. Stâlpul de foc din pustie ar putea fi simbolul şi icoana cea mai grăitoare a Verticalei Prezentului în mişcare pe Orizontala Atotprezenţei. Iosua îşi descoperă Verticala Prezentului ca ucenic şi urmaş al lui Moise, prin aducerea strugurelui din Eşcol. Imaginea hristică şi profetică a aducerii şi purtării strugurelui din Eşcol pe o prăjină de către Iosua şi Caleb ne-ar putea ajuta să contemplăm Verticala Prezentului purtată pe o prăjină a Orizontalei Atotprezenţei şi împlinită în potirul de la Cina cea de Taină. Punctul culminant al Verticalei Prezentului în viaţa lui Iosua este oprirea soarelui şi a lunii pe cer, când Verticala Prezentului se fixează pentru eternitate în Orizontala Atotprezenţei. Nimeni nu a mai oprit, până la Iosua şi nici după el, cu excepţia celor zece trepte din cartea lui Isaia Prorocul, soarele şi luna pe cer. 

Verticala Prezentului se fixează pe veci între Alfa şi Omega, din veşnicie în veşnicie, pe Orizontala Atotprezenţei. Verticala Prezentului aparţine timpului, pe când Orizontala Atotprezenţei aparţine eternităţii, care transfigurează şi absoarbe toate Verticalele Prezentului descoperite prin sfinţii şi aleşii lui Dumnezeu. Orizontala Atotprezenţei este suportul Verticalei Prezentului, iar Verticala Prezentului nu se poate înrădăcina şi nu îşi poate avea temelia decât în Orizontala Atotprezenţei. Orizontala Atotprezenţei poate exista şi fără Verticala Prezentului, dar Verticala Prezentului nu poate exista decât prin Orizontala Atotprezenţei. 

Judecătorul Ghedeon îşi descoperă Verticala Prezentului prin arătarea îngerului lui Dumnezeu la stejarul de la Ofra şi prin împuternicirea lui ca eliberator al evreilor de sub stăpânirea madianiţilor. Judecătorul Samson îşi potenţează Verticala Prezentului prin harul lui Dumnezeu, de care a fost dăruit şi înzestrat cu putere fizică, dar îşi pierde parţial Verticala Prezentului, care i se dărâmă prin păcatul cu Dalila şi tăierea celor şapte şuviţe. Verticala Prezentului lui Samson se reclădeşte şi se restaurează prin sfărâmarea celor doi stâlpi ai casei filistenilor, în urma rugăciunii din ceasul morţii lui, precum s-a întâmplat mai târziu cu tâlharul de pe cruce.

Profetului Samuel i se descoperă Verticala Prezentului prin chemarea din Miezonoptica de la Cortul sfânt, iar regelui David i se descoperă Verticala Prezentului prin ungerea ca rege al lui Israel de către Prorocul Samuel şi prin harfa inspirată a Psalmilor, după ce Saul îşi pierduse Verticala Prezentului prin neascultarea de Prorocul Samuel. Abesalom şi-a ratat Verticala Prezentului prin răzvrătirea împotriva tatălui său David, urmată de sfârşitul cumplit al vieţii lui. Regele Solomon şi-a clădit Verticala Prezentului prin construirea şi sfinţirea Templului sfânt din Ierusalim, pe Verticala căruia aveau să se ridice generaţii şi generaţii de israeliţi şi iudei, prin credinţă, rugăciune, jertfă şi închinare, până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos şi dărâmarea acestuia de către romani. În Templul sfânt, precum mai înainte în cortul sfânt şi mai apoi în Iisus Hristos Cel întrupat, Verticala Prezentului se întâlneşte şi se înscrie cu şi pe Orizontala Atotprezenţei. 

Prezentul nu se poate explica decât prin Atotprezență

O Verticală incandescentă a Prezentului, înscrisă pe Orizontala Atotprezenţei, ne oferă Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, prin retragerea sa la pârâul Cherit, prin adăpostirea în Sarepta Sidonului, prin pogorârea focului din cer peste jertfa de pe Carmel, prin adăparea de către îngerul Domnului la Beer-Şeba, prin Revelaţia din gura peşterii de la Horeb; toate acestea culminând cu răpirea în carul cel de foc al Duhului Sfânt, icoană a Orizontalei Atotprezenţei, concentrată în acest car. Sfântului Proroc Elisei i se descoperă Verticala Prezentului prin aruncarea de către Sfântul Proroc Ilie a mantiei lui, peste el, conform poruncii primite din partea Orizontalei Atotprezenţei la Horeb. Sfântul Proroc Isaia îşi descoperă Verticala Prezentului prin vedenia Orizontalei Atotprezenţei în Templul sfânt al serafimilor. Sfântului Proroc Iezechiel i se descoperă Verticala Prezentului prin revelaţia Orizontalei Atotprezenţei sub chipul carului de foc al heruvimilor la râul Chebar. Sfinţilor trei tineri li se descoperă Verticala Prezentului în cuptorul cel de foc din Babilon, unde îngerul lui Dumnezeu se pogoară din cerul Orizontalei Atotprezenţei, aducând roua răcoritoare a Duhului Sfânt, în care se întâlneşte Verticala Prezentului cu Orizontala Atotprezenţei. Sfântul Proroc Daniel îşi descoperă Verticala Prezentului prin tâlcuirea viselor lui Nabucodonosor, prin rugăciunea cea de trei ori pe zi în faţa ferestrei deschise înspre Ierusalim şi prin izbăvirea din groapa cu lei, iar în mod cu totul desăvârşit, Verticala Prezentului din viaţa lui atinge Orizontala Atotprezenţei prin Revelaţia „Celui Vechi de Zile”.

Prorocul Iona îşi descoperă cu adevărat Verticala Prezentului prin rugăciunea din pântecele chitului, care l-a înghiţit la porunca lui Dumnezeu, după ce a fost aruncat în mare; Verticală a Prezentului pe care şi-o poartă şi o propovăduieşte în Ninive, pogorând milostivirea lui Dumnezeu şi iertarea din partea Orizontalei Atotprezenţei pentru şi peste ninivitenii pocăiţi. Sfântului Proroc Avacum i se revelează Verticala Prezentului în turnul cel de veghe al Revelaţiei, teologiei, contemplaţiei şi teologhisirii, ridicat pe Orizontala scripturistică a Atotprezenţei. 

Iisus Hristos, Atotprezentul divin şi Prezentul deplin

Magii de la Răsărit îşi descoperă Verticala Prezentului înaintea ieslei de la Betleem, călăuziţi de steaua care le arată pe cer drumul Orizontalei Atotprezenţei. Sfântul Ioan Botezătorul îşi descoperă Verticala Prezentului retras în pustia Iordanului, unde i se revelează Orizontala Atotprezenţei, prin Epifania de la Botezul Domnului din Iordan. Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, fiind întruparea desăvârşită a Orizontalei Atotprezenţei, nu a avut nevoie, ca om, de vreo descoperire a propriei Verticale a Prezentului, El fiind Atotprezentul divin şi Prezentul deplin. El descoperă Verticala Prezentului în sufletele tuturor ascultătorilor Predicii de pe Munte, în viaţa sfinţilor Săi ucenici şi Apostoli şi în existenţa tuturor celor asupra cărora a săvârşit felurite minuni. Hristos Domnul îl ridică pe slăbănogul din Capernaum pe Verticala Prezentului. Prin învierea tânărului din Nain, Mântuitorul îl ridică pe acesta pe Verticala Prezentului, ca şi pe mama lui văduvă. Prin învierea fiicei lui Iair, Mântuitorul îi ridică pe aceasta, pe părinţii ei şi pe toţi cei din jur pe Verticala Prezentului. Prin învierea lui Lazăr din morţi, El îl ridică pe prietenul Său Lazăr din mormânt pe Verticala Prezentului, dar şi pe surorile lui, Maria şi Marta, şi pe toţi cei de faţă la această minune. Prin Jertfa de pe Golgota şi prin Învierea din morţi, Mântuitorul Hristos uneşte în mod desăvârşit Verticala Prezentului cu Orizontala Atotprezenţei.

Sfinţii Apostoli Petru, Iacob şi Ioan îşi descoperă Verticala Prezentului la Schimbarea la Faţă a Orizontalei Atotprezenţei pe muntele Tabor, iar Sfinţii ucenici Luca şi Cleopa, pe drumul şi la Cina din Emaus, unde Orizontala Atotprezenţei îşi arată slava şi adevărul Învierii descoperindu-Se înaintea celor două Verticale ale Prezentului, la frângerea pâinii. Verticala Prezentului se luminează în viaţa Sfinţilor Apostoli prin Arătările de după Înviere şi mai ales prin Înălţarea la cer, pentru ca să se desăvârşească prin Cincizecime sau prin Pogorârea Duhului Sfânt. Iuda îşi pierde Verticala Prezentului prin trădarea lui Hristos, iar Verticala Prezentului lui Petru se clatină prin lepădarea de Hristos, restabilindu-se prin pocăinţă şi prin întreita întrebare de pe ţărmul mării Tiberiadei, potenţându-se deplin prin propovăduirea din Duminica Rusaliilor, în urma căreia 3.000 de convertiţi îşi dobândesc Verticala Prezentului prin Botez şi şi-o înscrie fiecare pe Orizontala Atotprezenţei care a revărsat limbi de foc. 

Verticala Prezentului Sfântului Apostol Pavel se întemeiază şi se ridică până la al treilea cer prin Arătarea supraluminoasă a Orizontalei Atotprezenţei pe drumul Damascului. Sfântul Apostol Petru ridică Verticale ale Prezentului în viaţa slăbănogului de la Poarta cea Frumoasă a templului, în viaţa lui Enea din Lida, a Tabitei din Iope, a lui Corneliu sutaşul, înscriindu-le pe toate pentru eternitate pe Orizontala Atotprezenţei. Sfântul Arhidiacon Filip face acelaşi lucru cu famenul etiopian, iar Sfântul Apostol Pavel, cu Timotei şi Tit, cu Lidia din Tiatira, cu temnicerul din Filipi, cu Dionisie Areopagitul şi cu Damaris din Atena, cu Ştefanas, Fortunat şi Ahaic din Corint, cu Eutih din Troa, cu Sergius Paulus din Malta şi cu nenumăraţi atâţia alţii, întemeind Biserici şi comunităţi creştine din sufletele celor care şi-au descoperit Verticala Prezentului şi şi-au înscris-o pe Orizontala Atotprezenţei. În mod deosebit, Sfântului Arhidiacon Ştefan i se descoperă Verticala Prezentului prin Revelaţia Şederii lui Hristos Cel înviat de-a dreapta Tatălui, Verticală pe care se cuvine să o descoperim, să ne-o însuşim şi să o conştientizăm şi noi, creştinii cei de astăzi, înscrişi prin Biserică şi prin Sfintele Taine pe Orizontala Atotprezenţei, prin Crucea lui Hristos, în care se intersectează Verticala Prezentului de pe Golgota cu braţele Orizontalei Atotprezenţei dinspre Alfa spre Omega.

„Viţa cea adevărată” reprezintă Atotprezența, iar verticalele Prezentului suntem noi, mlădiţele altoite

Ca şi Vechiul Testament, Noul Testament este plin de întâlniri ale Verticalei Prezentului omului cu Orizontala Atotprezenţei Domnului. De aceea, în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, Verticala Prezentului Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan cade prăbuşindu-se, precum pe Tabor, la picioarele Orizontalei Atotprezenţei, în insula Patmos, revelându-i-se şi descoperindu-ne momente şi intensităţi ale Verticalei Prezentului, din trecut, prezent şi viitor, înscrise pe firul apocaliptic al Orizontalei Atotprezenţei, cu zori şi asfinţituri eshatologice. 

De intensităţi diferite şi de altitudini sau culmi felurite, Verticalele Prezentului identificate de către noi în vieţile sfinţilor patriarhi, proroci, apostoli şi evanghelişti şi prezentate aici pe scurt îşi au temelia, îşi extrag seva şi îşi înfig rădăcinile în Orizontala Atotprezenţei, pentru a rodi rod duhovnicesc prin Duhul Sfânt. Pe scurt, Orizontala Atotprezenţei este „Viţa cea adevărată”, iar Verticalele Prezentului suntem noi toţi, mlădiţe altoite, înrădăcinate şi întemeiate în Hristos. În viaţa fiecărui creştin, mirean, monah, preot sau ierarh, Verticala Prezentului face paşi pe drumul spre Emaus al Orizontalei Atotprezenţei, urmând lui Hristos, luându-ne jugul Lui şi purtându-ne crucea noastră pe urmele Crucii Lui. 

Verticala Prezentului omului se închină în Duh şi Adevăr Orizontalei Atotprezenţei lui Dumnezeu prin integrarea fiinţială şi existenţială în Liturghia cosmică. Verticala Prezentului este Scara cerului de la Betel al fiecărui moment şi eveniment al Revelaţiei dumnezeieşti şi stâlpul de foc mişcător al acesteia, iar Orizontala Atotprezenţei este nesfârşitul drum spre Emaus şi cutremurătorul drum al Damascului, pe care sunt înscrise toate aceste momente şi evenimente ale Revelaţiei. Omul este prezent, iar Dumnezeu este atotprezent. Verticala Prezentului omului se întâlneşte în mod desăvârşit cu Orizontala Atotprezenţei Domnului prin credinţă, rugăciune şi prin împărtăşirea veşnică din Sfântul Potir.

Clipele vieţii noastre sunt precum paharele de cristal pe care Dumnezeu ni le oferă şi ni le întinde înainte pe tava de aur a timpului. Noi însă suntem cei care trebuie să umplem fiecare pahar de cristal al clipei prin conţinutul conectat al Verticalei Prezentului nostru la Orizontala Atotprezenţei lui Dumnezeu.  - Ziarul Lumina

02-07-2019
Citeste si:De acelasi autor:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu