(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Porunca Iubirii
RUGĂCIUNI. Icoane. MoaşteNr. vizualizari: 16906

Rugăciuni la îngrozirea de furtună și necontenirea ploilor

Tags: rugaciuni; ploi; furtună;
 

 „Să nu ne înspăimânte când auzim de războaie şi urgii, că toate acestea trebuie să vină”Părintele Justin Pârvu

În vreme de prigoană creştinii să se adune în jurul preoţilor. Acolo e biserica unde este un antimis şi un preot ortodox care să slujească Sfânta Liturghie. Avem pildă în prigoana din secolul trecut cum plecau preoţii prin sate şi prin munţi cu câte un antimis în spate şi vase de slujit. Liturghia şi Sfintele Taine vor da putere creştinilor să înfrunte foamea şi să fie păziţi de orice vătămare sub acoperământul Maicii Domnului. Apoi să zică rugăciunea lui Iisus şi a Născătoarei de Dumnezeu sau Apărătoare Doamnă. În închisoare aceste scurte rugăciuni ne-au izbăvit şi am putut supravieţui regimului comunist fără să cedăm în faţa fiarei roşii. Însă acestea sunt pentru creştinii mai căldicei, pentru că cei râvnitori pururea sunt pregătiţi; nu aşteaptă vreme de prigoană sau război ca să se îngrijească de sufletele lor. Pentru creştinul adevărat nu contează când vine războiul sau prigoana. Creștinul adevărat este mereu gata şi pregătit să Îl întâmpine pe Mirele cel ceresc cu candela sufletului aprinsă. Creştinul adevărat nu stă să pândească cu frică când vine războiul sau când va pica bomba deasupra capului lui. Ci el caută cum să jertfească mai mult aproapelui şi lui Dumnezeu. Adevăratul creştin caută Împărăţia cerurilor înlăuntrul său şi nu se teme de nimic în lumea aceasta trecătoare. Pentru el necazul este bucurie şi crucea Înviere.

Să ne rugăm însă să nu fie fuga noastră nici iarna, nici sâmbăta, pentru că am trăit eu însumi aceste cuvinte înfricoşătoare ale Scripturii. Eram în iarna războiului din ’44 şi zăpada era aşa de mare încât ajungea până peste acoperișurile caselor. Am văzut cu ochii mei împlinindu-se cuvântul Scripturii şi într-adevăr atunci când te prinde urgia în toiul unei astfel de ierni, mor pe capete prunci şi oameni nevinovaţi, nu doar cei păcătoşi. Pentru că, în general, în războaie gloanţele trec pe lângă creştinii evlavioşi şi îi lovesc pe hulitori. Dar viaţa noastră este doar în mâna lui Dumnezeu şi numai El ştie sfârşitul omului. De aceea să nu ne înspăimânte când auzim de războaie şi urgii, că toate acestea trebuie să vină, după cum spune Mântuitorul. Să ne înspăimânte că sufletele noastre nu sunt pregătite să Îl întâmpine pe Hristos. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu care se roagă pentru neamul românesc şi pentru sângele martirilor vărsat în temniţele comuniste, Dumnezeu să ne întărească să putem răbda vremurile care vin şi să ne zidim sufletele noastre şi neamul nostru românesc. - Extras din Interviu cu Părintele Justin Pârvu, realizat de monahia Fotini, 13 octombrie, 2012; foto: inundații Atena-Grecia, nov.17

 

Rugăciune pentru potolirea stihiilor (la vreme de trăsnete, fulgere, grindină sau cutremur)

Rugăciune la necontenirea ploilor și vreme rea – se citește de regulă în sfintele biserici

Rugăciune la vreme de furtună

Rugăciune la necontenirea ploilor

Rugăciune la îngrozirea de tunete şi de fulgere

Psalmul 84

 

Rugăciune pentru potolirea stihiilor (la vreme de trăsnete, fulgere, grindină sau cutremur)

Doamne, Dumnezeule, Cel ce de bunăvoia Ta ai adus toate dintru ne­ființă întru ființă, și cu puterea Ta păstrezi făptura, chivernisind lumea cu purta­rea Ta de grijă; Tu, Care din patru stihii ai așezat făptura și cu patru vremi ai încununat cur­gerea anului, fii bine­cuvântat! Că de Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soa­rele, pe Tine Te slăvește luna, Ție se su­pun stelele, pe Tine Te ascultă lu­mina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele, Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai întărit pământul pe ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu spre răsuflare ai revărsat aerul. Cel ce poruncești norilor și umbli pe aripile vântului; Cel ce cauți spre pământ și-l faci de se cutremură; Cel ce Te atingi de munți, și ei fumegă.

Tu ești Cel ce odinioară într-un nor gros, înconjurat de fulgere și tu­net, Te-ai arătat lui Moise pe mun­tele Sinai; Tu, în vremea lui Avraam și a lui Lot, ai trimis din cer ploaie de foc și pucioasă și pentru fărăde­legile lor nenumărate, cetățile So­doma și Gomora le-ai stricat. Mărtu­risesc dar atotputernicia Ta și, cu umilință plecându-mi genunchii, în­drăznesc a Te ruga: Îndură-Te de noi, păcătoșii și nevrednicii, și nu lăsa ca, pentru fărădelegile noastre cele mari, zidirea și făpturile Tale să fie înghițite de pieire! Toate vietățile așteaptă de la Tine să le dai hrană la bună vreme; dându-le Tu lor, vor a­du­na; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți; dar întorcându-Ți Tu fața, toate se vor tulbura și se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce.

Așa Doamne, milostivește-Te spre noi și fă ca arătarea puterilor Tale ne­sfârșite să nu ne fie nouă spre osândă și pieire, ci spre îndreptare și zidire, ca să cunoaștem că Tu ești singur Dum­ne­zeu adevărat, mult-mi­­lostiv și mult-îndurat. Dă-ne așadar să păstrăm pu­rurea neschimbată această cunoaștere; întărește-ne vo­ința de a păzi în toată vremea po­run­­­­cile Tale. Toarnă, Bu­nule, în inimile noastre simțirea dumne­ze­ias­că a dra­­gostei frățești către toți se­menii noș­tri, pentru ca, iubindu-ne cu ade­­vărat unii pe alții, toți să Te mărtu­risim pe Tine, Dumnezeu cel întreit în fețe. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava: a Ta­tălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin.

Rugăciune la necontenirea ploilor și vreme rea – se citește de regulă în sfintele biserici

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește jertfa aceasta spre iertarea păcatelor noastre și ale întregului Tău popor, care am mâniat iubirea ta de oameni și am întărâtat urgia Ta. Nu ne pierde în mânia Ta, ci poruncește norilor să înceteze vărsarea de ploi necontenite, și să strălucească pe pământ razele soarelui, spre înmulțirea și adunarea roadelor pământului, ca nu cu stricăciune să ne împuținăm de tot de îngrozirea Ta și în tânguire să ne stingem.

Cu pace, Domnului să ne rugăm:

Pentru ca în mânia îngrozirii sale să nu ne împuțineze pe noi pentru păcatele și fărădelegile noastre, ci să-și aducă aminte de mila și îndurările sale cele din veac și să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm:

Pentru ca să-și aducă aminte de așezământul său cel către Noe și să nu se strice, cu mulțimea ploii celei fără măsură, cu întunecata și nelămurita vreme a văzduhului și cu întunecoasa ceață, pământul și pe nevrednicul său popor, ci cu milostivire să cruțe moștenirea Sa, și să poruncească a străluci pe pământ soarele, cu raze aducătoare de roade și cu căldură la vreme, Domnului să ne rugăm.

Doamne, miluiește!

Pentru ca în mânia îngrozirii Sale să nu ne împuțineze pe noi pentru păcatele şi fărădelegile noastre, ci să-şi aducă aminte de mila şi îndurările Sale cele din veac şi să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm.

Doamne, miluieşte!

Pentru ca să poruncească norilor să înceteze ploaia cea peste măsură şi negura să se risipească şi lumina soarelui să strălucească, Domnului să ne rugăm.

Doamne, miluieşte!

Pentru ca să cruţe poporul şi animalele şi tot pământul acesta şi să nu-l strice cu vărsarea ploilor celor peste măsură, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să dea moștenirii sale senin cu bună prefacere și să înmulțească roadele pământului, Domnului să ne rugăm.

Doamne, miluieşte!

Pentru ca să nu se strice roadele şi seminţele pământului pentru păcatele noastre, cu vărsarea peste măsură a ploilor, ci, cu arătarea seninului, să le cruţe şi să le crească pentru nevrednicul Său popor, Domnului să ne rugăm.

Doamne, miluieşte!

Pentru ca să fie bine-primită rugăciunea noastră şi să ne izbăvească pe noi de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de grindină, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi şi de toată rana cea aducătoare de moarte, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluieşte!

Și troparul:

Caută cu milostivire, Dumnezeule, la poporul ce a greșit și nu trece cu vederea pe cei ce cad către Tine cu pocăință, ci, ca un bun, miluiește și debrab ne izbăvește de îngrozirea ta cea dreaptă, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Și condacul:

Nu lepăda până în sfârșit pe poporul Tău cel ce a greșit, Stăpâne, și nu îndepărta mila Ta și îndurările Tale de la noi; ci, ca Cel ce ești adâncul îndurărilor și noianul milostivirii, primește rugăciunile noastre și ne izbăvește pe noi de toată mânia și nenorocirea ce au venit asupra noastră, ca un bun și lesne iertător.

Și ectenia:

Cele vrednice de pedeapsă am făcut și dreapta ta judecată ne-a ajuns pe noi, Doamne, ci Te milostivește; milostivește-Te spre poporul ce a greșit și-Ți întoarce mânia Ta cea cu dreptate pornită asupra noastră. Întru pocăință cădem către Tine și cu smerenie Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.

Ca să nu ne înece pe noi, Doamne, mulțimea apelor și să nu strice pământul și cu foame să ne omoare pe noi, poporul Tău; ca un bun încetează vărsarea apelor și, ca un atotputernic, poruncește să lucească pe pământ lumina soarelui și să coboare căldura, cu dinadinsul Te rugăm, Împărate Preasfinte, auzi-ne și ne miluiește.

Pentru poporul Tău și pentru animale, poruncește văzduhului celui întunecat și negurii celei pline de pâclă să se ridice și razele soarelui să strălucească, întru tot Milostive Doamne, ca să nu ne sfârșim înainte de vreme, rugămu-ne Ție, degrab auzi-ne și ne miluiește.

Izbăvește-ne pe noi, Doamne, de tină, de revărsarea și de înecarea apelor, ca să nu se stingă în deșert zilele noastre și anii noștri în suspinuri, ci adu-Ți aminte de așezământul cel către Noe și fă cu noi după mila Ta; cu inimă înfrântă Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.

În scârbe și în necaz fiind noi și în tânguire înspăimântați, către Tine, Doamne Dumnezeul nostru, cu umilință strigăm: Să se înalțe către Tine rugăciunea noastră și să iasă din stricăciune viața noastră, ca să nu ne stingem înainte de vreme, ci cu milostivire auzi glasul nevrednicului Tău popor și cu iubirea Ta de oameni miluiește-ne pe noi.

Nu spre curcubeu, care este semnul legăturii ce l-ai pus prin nori, Doamne, ci spre îndurările Tale privim și mila Ta căutăm să o dobândim. Către Tine, Cel bogat în milă și fără de măsură în îndurări, cu inima înfrântă ne rugăm: Dă-ne senin la vreme și aducător de roadă împreună cu prefacerea văzduhului, și degrab, ca un milostiv, auzi-ne și ne miluiește.

Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu să-și întoarcă dinspre noi toată mânia, cea cu dreptate pornită asupra noastră, și să ne ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și să ne miluiască pe noi, nevrednicii robii Săi, care suntem cu inima înfrântă. Să zicem toți: Doamne, auzi-ne și ne miluiește!

Încă ne rugăm pentru ca să audă Domnul Dumnezeul nostru glasul rugăciunii noastre și să ne miluiască pe noi și să trimită pământului timp senin cu vreme bună și să ne mângâie pe noi, robii Săi cei întristați. Să zicem toți cu lacrimi: Auzi-ne și ne miluiește!

Cel ce aduci apele în nori de la marginile pământului, cu porunca Ta oprește-le și trimite timp senin pe pământ; cu umilință ne rugăm Ție, întru tot milostive Stăpâne, auzi-ne și cu milostivire ne miluiește.

Cel ce chemi apa mării și iarăși cu puterea Ta cea atotputernică poți să o oprești și să luminezi cele de sub cer, întru pocăință ne rugăm Ție, întru tot Milostive Doamne, auzi-ne și cu iubirea Ta de oameni ne miluiește.

Trimite, Doamne, timp senin de ajuns pe pământ, și din stricăciune degrab ne izbăvește; întru durerea inimii ne rugăm Ție, auzi-ne și cu îndurare ne miluiește.

Cel ce cercetezi pământul și înmulțești roadele lui, Cel ce răsari iarbă animalelor și verdeață spre folosul oamenilor, miluiește oamenii și animalele și contenește revărsarea ploilor celor fără de măsură, ca soarele și vremea bună să strălucească pe pământ, și poruncește să se înmulțească roadele lui. Rugămu-ne Ție, Îndurate Doamne, auzi-ne și, ca un bun, ne miluiește.

Precum sunt ochii slugilor către mâinile stăpânilor lor, așa ochii noștri caută cu credință la tine, Dumnezeul nostru, până când Te vei milostivi spre noi. Pentru aceasta nu ne pierde pe noi cu ploaia cea peste măsură, ci cu milostivire caută spre noi, dându-ne vreme senină și cu milostivire ne miluiește.

Cel ce strălucești soarele peste cei răi și peste cei buni și dai timp senin și rouă bine-roditoare și bună întocmire văzduhului, spre folosul zidirii Tale, nu ne certa cu urgia ta, ci cu milostivire înmulțește sămânța pământului și roadele lui. Cu pocăință ne rugăm Ție, Iubitorule de oameni, Doamne, auzi-ne și ca un îndurat, ne miluiește.

Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, strălucește lumina soarelui pe pământ și usucă umezeala lui cea peste măsură, spre îndestularea și rodirea lui. Rugămu-ne Ție, auzi-ne și cu milostivire ne miluiește.

Nu pomeni fărădelegile noastre, Stăpâne, că de vei căuta la fărădelegi, nimeni nu va putea să stea în fața Ta, ci degrab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit foarte, ca să nu ne strice nouă neîncetarea ploii și să nu ne piardă de tot. Rugămu-ne Ție, degrab auzi-ne și cu milostivire ne miluiește.

Nădejdea și mântuirea celor ce drept cred în Tine, Doamne, izbăvește sfânt locașul acesta și toate orașele și satele de boli, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea supra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi și de toată rana aducătoare de moarte și milostiv, blând și lesne-iertător fii, Iubitorule de oameni, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Întoarce toată mânia Ta, care cu dreptate se pornește asupra noastră. Și ne izbăvește pe noi de îngrozirea ce cu dreptate ne-a cuprins, și luminează cu darul Tău toate cele de sub cer, spre rodirea pământului și hrană vieții noastre. Să zicem toți cu lacrimi: Doamne sfinte, degrab ne auzi și cu milostivire ne miluiește!

Rugăciune la vreme de furtună

Doamne Atotputernice, Stăpânitorul şi Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, ştim că am greşit la cer şi înaintea Ta şi am mâniat bunătatea Ta şi am pornit certarea Ta spre noi şi suntem vrednici de cea mai cumplită certare a Ta. Însă, ştiind iubirea Ta de oameni - că precum este mărirea ta, aşa şi bunătatea şi milostivirea Ta -cădem cu umilinţă la marea Ta milostivire şi Te rugăm pe Tine, Cela ce nu vrei moartea păcătoşilor, îmblânzeşte-Ţi şi-Ţi întoarce groaznica Ta mânie de la noi nevrednicii robii Tăi şi nu ne pierde cu dreapta Ta mânie întru fărădelegile noastre. Ci după obiceiul iubirii Tale de oameni şi după Părinteasca Ta milă, îmblânzeşte şi încetează groaznicul glas al tunetului şi al fulgerului Tău şi ne miluieşte pe noi, că ne-am spăimântat foarte. Opreşte, Doamne, şi stinge focul mâniei Tale, pornit asupra noastră; iar norii cei întunecaţi şi încărcaţi cu grindină stricătoare, risipeşte-i degrabă şi-i goneşte la munţi şi-n locuri pustii, unde nu este vieţuirea robilor Tăi. Iar nouă slugilor Tale, ne trimite ploaie lină şi curată, numai cât este pentru trbuinţa şi roada pământului nostru şi spre folosul norodului Tău. Aşa, Stăpâne Doamne, cu puterea Dumnezeirii porunceşte degrabă văzduhului să stea în linişte şi să se arate senin, curat, vesel şi cu strălucire de soare, ca, bucurându-ne şi mulţumind Ţie, să Te mărim pe Tine Preabunule, Dumnezeul nostru. Că bun şi iubitor de oameni eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune la necontenirea ploilor

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita noastră rugăciune și nu ne pierde pe noi, nevrednicii, întru mania Ta, cu revărsarea ploilor necontenite și cu răscoala mare de ape. Ci poruncește norilor să se împrăștie, și razelor soarelui să strălucească pe pământ, spre înmulțirea și adunarea roadelor acestuia, și spre pacea a toata făptura, ca având noi îndestularea și paza milei Tale, să facem îndreptare vieții noastre și să proslăvim preasfânt numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Rugăciune la îngrozirea de tunete şi de fulgere

Domnului să ne rugăm.

Iarăşi ne aducem aminte de pedeapsa Ta, Doamne, Iubitorule de oameni Stăpâne, iarăşi aducem rugăciuni de iertare noi, robii Tăi cei netrebnici, care ştim că, cu cât prisoseşte mulţimea păcatelor, cu atât mai mult le covârşeşti pe acestea cu milostivirea Ta care nu ţine minte răul. Pentru aceea ne rugăm Ţie: întoarce mânia Ta de la noi, ca nu în veac să Te mânii pe noi, ci cu mila Ta să ne înviezi pe noi cu îndurările Tale. Doamne, Dumnezeul nostru, Care întăreşti tunetul şi slobozeşti fulgerele şi toate le faci spre mântuirea lucrurilor mâinilor Tale, caută cu iubirea de oameni şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul, mânia şi nevoia şi de îngrozirea cea de acum; că ai tunat din cer, Doamne, şi fulgerele ai înmulţit şi ne‑ai tulburat pe noi; îndură‑Te spre noi, Milostive; la Tine scăpăm, şi milele Tale cele bogate trimite peste noi şi miluieşte pe robii Tăi, ca un bun şi iubitor de oameni, ca să nu ne ardă pe noi focul mâniei Tale, nici să ne topească pe noi iuţimea fulgerelor şi a tunetelor Tale; ci după ştiută milostivirea Ta potoleşte‑Ţi mânia şi schimbă văzduhul în bună linişte, şi cu razele soarelui risipeşte întunecimea care este asupra noastră şi împrăştie norii cei întunecaţi. Că Tu eşti Dumnezeul milelor, al îndurărilor şi al iubirii de oameni, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 84

Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre şi-ţi întoarce mânia Ta de la noi. Oare, în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste poporul Său. Şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălăşluiască slava în pământul nostru. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său; Dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi.

07-11-2017
Citeste si:


Adaugati un comentariu:
Nume
Email
(nu va fi afisat)
Comentariu
Comentariile in afara subiectului si cele necuviincioase vor fi sterse
Antispam:
Scrieti, va rog, prenumele lui Eminescu
Valentina - 09-06-2020:

Multumim va va ganditi si la noi,si ne ajutati a fi mai buni. Doamne ajuta

Ion Crea?? - 02-07-2021:
Doamne, 
Ai. milă de noi Doamne,
Amin!